• Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov

     

     

     

    VNÚTORNÝ

    PORIADOK

    ŠKOLY

     

     

     

     

     

    Sabinov, 5. 9. 2023                                      Mgr. Silvia Urdzíková

     

     

    „Niečo urobiť a potom to ľutovať, to je znak, že si ešte nedospel.

    Ak chceš rásť, mysli na následky svojich činov ešte skôr než vykročíš.“ 

     

     

    §1

    Základné ustanovenie

    1. Súkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov vznikla na základe presvedčenia, že aj v dnešnej škole je možné vytvoriť spoločenstvo detí, kvalitných pedagógov i ostatných zamestnancov, v ktorom bude vládnuť vzájomná dôvera, porozumenie a spolupatričnosť, spoločenstvo, v ktorom sa deti naučia čestnosti, zodpovednosti i samostatnosti a kde im bude zároveň umožnené naplno rozvinúť ich potenciál a to bez strachu a pochybností o sebe.
    2. So súhlasom bývalého provinciála Rehole piaristov na Slovensku, P. Jána Kováča, SchP a košického emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča  patrónom školy je Svätý Jozef, ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša.
    3. Logom školy je kvet ľalie, ktorý symbolizuje čistotu a cudnosť.
    4. Škola je otvorená pre žiakov akéhokoľvek vierovyznania a tiež pre žiakov, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu.

    §2

    Práva a povinnosti žiakov

    1. Žiak má právo:

    1. na bezpečné, čisté a upravené prostredie,
    2. využívať priestory a zariadenie školy, učebnice a školské pomôcky podľa ich určenia,
    3. učiť sa v tichom a pokojnom prostredí,
    4. primeraným spôsobom vysloviť svoj názor na akýkoľvek problém, klásť otázky k preberanej téme,
    5. byť oboznámený s kritériami hodnotenia; pri ústnej odpovedi byť oboznámený s výsledkom ihneď; výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností sa žiak dozvie najneskôr do 7 dní,
    6. žiak so zdravotným znevýhodnením má právo byť hodnotený a klasifikovaný s prihliadnutím na jeho zdravotné znevýhodnenie; týka sa to všetkých vyučovacích predmetov, v ktorých sa prejavuje toto znevýhodnenie žiaka, aj v klasifikácii správania; žiakovi nemožno znížiť známku zo správania ani z vyučovacieho predmetu, pokiaľ sú rušivé a neadekvátne prejavy jeho správania v škole, prípadne nedostatočné učebné výsledky dôsledkom jeho zdravotného znevýhodnenia,
    7. používať na hodinách vlastný tablet alebo notebook; žiaci si ho pred vyučovacou hodinou zoberú zo skrinky a po ukončení hodiny ho odložia naspäť do šatňovej skrinky; škola nezodpovedá za jeho poškodenie, prípadne stratu,
    8. na rovnaké zaobchádzanie, na objektívne hodnotenie svojej práce a výsledkov,
    9. na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu pred akýmkoľvek telesným alebo duševným násilím, urážaním alebo zneužívaním,
    10. na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery,
    11. byť vypočutý všetkými pracovníkmi školy,
    12. podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, kariérneho poradcu alebo iného zamestnanca školy,
    13. aby jeho osobné veci neboli nikým poškodzované,
    14. v odôvodnených prípadoch požiadať prostredníctvom rodiča alebo zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie,
    15. sedieť s kým chce, ak to dovoľujú zdravotné hľadiská a ak svojím správaním neruší učiteľa a spolužiakov,
    16. na prestávku v rozsahu, ako ju stanovuje školský poriadok a na voľbu náplne prestávky, pokiaľ svojím správaním zachováva pravidlá bezpečnosti a neruší ostatných,
    17. zúčastňovať sa popoludňajších činností a pracovať v záujmových krúžkoch, ktoré ponúka škola, ak s tým súhlasí zákonný zástupca žiaka,
    18. zúčastniť sa na školských a mimoškolských akciách, ktoré organizuje škola,
    19. obracať sa na riaditeľa školy so svojimi návrhmi, pripomienkami alebo sťažnosťami.

    2. Žiak má povinnosť:

    1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
    2. chodiť na vyučovanie včas a zúčastňovať sa školských podujatí, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania (výchovné koncerty, filmové predstavenia, exkurzie); pri neskorom príchode na vyučovanie sa žiak ospravedlní vyučujúcemu,
    3. v súlade s internou smernicou o ročníkových prácach vypracovať a prezentovať ročníkovú prácu 1 x za 3 roky; tému si volí žiak; vhodnosť vybranej témy a obsah ročníkovej práce prekonzultuje s konkrétnym vyučujúcim, ktorého si zvolí za konzultanta;
    4. v prípade problémov s osvojovaním učiva dohodnúť si s vyučujúcim individuálne konzultácie,
    5. riadiť sa pri vyučovaní, ktoré prebieha mimo priestorov školy, pokynmi triedneho učiteľa alebo vyučujúceho pedagóga,
    6. správať sa k spolužiakom priateľsky a slušne, pomáhať im v práci,
    7. správať sa k učiteľom a zamestnancom školy zdvorilo a s úctou, kultúrne sa vyjadrovať, zdraviť ich (aj mimo priestorov školy) a rešpektovať ich pokyny; starší žiaci sú vzorom pre mladších žiakov,
    8. na hodiny telesnej výchovy nosiť cvičebný úbor a na hodiny výtvarnej výchovy ochranný plášť,
    9. pri krátkodobej neprítomnosti na vyučovaní pokračovať po návrate v práci ďalej; v prípade dlhodobej neprítomnosti prekonzultovať s vyučujúcim pedagógom ďalší postup pri osvojovaní si učiva,
    10. aj v čase mimo vyučovania správať sa tak, aby neporušoval mravné normy spoločnosti a robil česť sebe aj škole,
    11. správať sa tak, aby nerušil nikoho vo svojom okolí,
    12. počas hodiny nevyrušovať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho,
    13. pri dištančnej forme vyučovania mať počas on-line vyučovacích hodín zapnutú kameru,
    14. nepoškodzovať, neničiť, nepremiestňovať školský majetok, neznečisťovať školské prostredie, svoje miesto udržiavať v poriadku a čistote,
    15. chodiť do školy vhodne a čisto upravený, bez výstredných, rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu; zakázané sú tričká a iné časti odevu s vulgárnymi alebo hanlivými nápismi,
    16. prezúvať sa, odkladať obuv a vrchný odev do skriniek; z hygienických dôvodov sa ako prezuvky nesmie používať športová obuv a z bezpečnostných dôvodov šľapky;
    17. chrániť vlastné zdravie a zdravie iných; žiak je povinný každý drobný úraz alebo nevoľnosť hlásiť vyučujúcemu,
    18. hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi do 5 pracovných dní,
    19. dodržiavať vnútorný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy.

    3. Žiak má zakázané:

    1. svojvoľne opustiť budovu školy počas vyučovania; po príchode do školy žiaci nesmú vychádzať z budovy (napr. na nákup alebo čakať kamaráta),
    2. bez dovolenia počas vyučovania opustiť svoje miesto a učebňu,
    3. zdržiavať sa v budove školy počas vyučovania a popoludňajších činností neprezutý,
    4. vykonávať zdraviu škodlivé činnosti - fajčiť, fajčiť elektronické cigarety, nosiť, prechovávať, užívať alkoholické nápoje, drogy a iné toxické, psychotropné, omamné, návykové a zdraviu škodlivé látky v priestoroch školy, jej okolí a na podujatiach organizovaných školou,
    5. vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej, osočovať a šikanovať iných,
    6. vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania,
    7. vykláňať sa z okien, sedieť na parapetách na 1. poschodí, naháňať sa po chodbách a schodišti,
    8. svojvoľne otvárať okná počas prestávok; triedy sa vetrajú počas vyučovacej hodiny za prítomnosti učiteľa alebo cez prestávku so súhlasom dozor konajúceho zamestnanca,
    9. vykrikovať z okien, vyhadzovať odpadky a papiere z okien,
    10. manipulovať s elektrickými a plynovými zariadeniami a didaktickou technikou bez súhlasu vyučujúceho,
    11. používať mobilný telefón počas pobytu v škole (na vyučovaní, počas prestávok, na krúžku aj v ŠKD); o tom, či budú mať žiaci mobilný telefón pri sebe alebo ho na začiatku hodiny odovzdajú vyučujúcemu pedagógovi, rozhodne vyučujúci podľa toho, či ho na hodine budú využívať alebo nie; žiaci počas vyučovania nesmú využívať telefón na prijímanie hovorov a telefonovanie,
    12. používanie vlastných smart hodiniek je na vyučovaní možné len v režime “lietadlo”,
    13. obstarávať si veci nedovoleným spôsobom (odcudzovanie vecí),
    14. prijímať súkromné návštevy v čase vyučovania a prestávok,
    15. zdržiavať sa v priestoroch školy mimo vyučovania, ak žiak nenavštevuje ŠKD ani popoludňajšie krúžky; po ukončení vyučovania žiak odchádza domov a nevracia sa späť do školy; v prípade, ak žiak čaká na autobus, môže sa zdržiavať v oddychovom kútiku, v šatni alebo vo vestibule, pričom je zodpovedný za udržanie poriadku v týchto priestoroch; v prípade poškodenia majetku mu bude pobyt v týchto priestoroch popoludní zakázaný,
    16. nechávať si školské tašky na vrátnici dlhšie ako do 16.00,
    17. zhotovovať zvukový a obrazový záznam počas vyučovania a prestávok a posielať ho na sociálne siete; v prípade porušenia tohto zákazu mu bude udelená znížená známka zo správania,
    18. nosiť predmety ohrozujúce zdravie spolužiakov a zamestnancov - zbrane, nože, zápalky, zapaľovače a iné predmety (knihy, časopisy, tlačivá, DVD, ...), ktoré propagujú násilie, rasovú alebo náboženskú neznášanlivosť, materiály s vulgárnym obsahom, erotické a pornografické materiály a materiály urážlivého charakteru,
    19. neodporúča sa nosiť do školy cenné predmety a väčšie sumy peňazí; škola za ich stratu alebo poškodenie nezodpovedá,
    20. znečisťovať steny a ničiť zariadenie priestorov školy (písať, kresliť a lepiť obrázky na nábytok a steny); v prípade škody, ktorú žiak spôsobil úmyselne alebo svojou nedbalosťou, je túto povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka; v prípade úmyselného poškodzovania majetku školy, prípadne opakovaného poškodzovania majetku školy bude žiakovi udelené výchovné opatrenie,
    21. poškodzovať a ničiť lavicu a stoličku, ktoré mu boli zapožičané na začiatku školského roka;
    22. poškodzovať hračky, s ktorými sa žiak hrá v ŠKD, prípadne počas prestávky; v prípade poškodenia hračky musí škodu uhradiť zákonný zástupca žiaka,
    23. nosiť počas vyučovania čiapky a kapucne,
    24. nosiť do školy žuvačky a lepiť ich na školský nábytok,
    25. odhadzovať papiere, odpadky a iné veci do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v priestoroch školy,
    26. pľuvať v priestoroch školy,
    27. pohybovať sa v budove školy na skateboarde, kolobežke, kolieskových korčuliach a pod.

    §3

    Organizácia vyučovania

     1. Časový režim vyučovania – 1. trojročie

          0.   vyučovacia hodina  - ranný kruh 8:00 –   8:15

    1. dvojblok

    1. vyučovacia hodina   8:20 –   9:05
    2. vyučovacia hodina   9:05 –   9:50

    2. dvojblok

    1. vyučovacia hodina   10:05 – 10:50
    2. vyučovacia hodina 10:50 – 11:35

    3. dvojblok

    1. vyučovacia hodina 12:05 – 12:50
    2. vyučovacia hodina 12:50 – 13:35

    Po 4. vyučovacej hodine alebo po 2. dvojbloku majú žiaci 1. trojročia prestávku na obed.

    So súhlasom riaditeľa školy je možné prispôsobiť režim prestávok potrebám žiakov alebo

    podmienkam daného predmetu.

     

     1. Časový režim vyučovania – 2. trojročie

          0.   vyučovacia hodina – ranný kruh  8:00 –   8:15

    1. dvojblok

    1. vyučovacia hodina   8:20 –   9:05
    2. vyučovacia hodina   9:05 –   9:50

    2. dvojblok

    1. vyučovacia hodina   10:05 – 10:50
    2. vyučovacia hodina 10:50 – 11:35
    3. vyučovacia hodina 11:45 – 12:30

    3. dvojblok

    1. vyučovacia hodina 13:00 – 13:45
    2. vyučovacia hodina 13:45 – 14:30

    Po 5. vyučovacej hodine majú žiaci 2. trojročia prestávku na obed.

    So súhlasom riaditeľa školy je možné prispôsobiť režim prestávok potrebám žiakov alebo

    podmienkam daného predmetu.

     1. Časový režim vyučovania – 3. trojročie

          0.   vyučovacia hodina  - ranný kruh 8:00 –   8:15

    1. dvojblok

    1. vyučovacia hodina   8:20 –   9:05
    2. vyučovacia hodina   9:05 –   9:50

    2. dvojblok

    1. vyučovacia hodina   10:05 – 10:50
    2. vyučovacia hodina 10:50 – 11:35

    3. dvojblok

    1. vyučovacia hodina 11:45 – 12:30
    2. vyučovacia hodina 12:30 – 13:15

    4. dvojblok

    1. vyučovacia hodina 13:45 – 14:30
    2. vyučovacia hodina 14:30 – 15:15

    Po 6. vyučovacej hodine alebo po 3. dvojbloku majú žiaci 3. trojročia prestávku na obed.

    So súhlasom riaditeľa školy je možné prispôsobiť režim prestávok potrebám žiakov alebo

    podmienkam daného predmetu.

     1. Škola sa otvára denne o 6:15. Po vstupe do budovy školy sa žiak prezuje a uloží si topánky a vrchný odev do šatňovej skrinky v šatni. Skrinku si zamkne a kľúč odloží. Škola nezodpovedá za straty zo šatňovej skrinky, ktorá nebola uzamknutá. Šatňová skrinka sa žiakovi zapožičiava na jeden školský rok. Za zapožičanie skrinky sa neplatí žiaden poplatok. V prípade straty kľúča alebo poškodenia šatňovej skrinky je žiak povinný zabezpečiť opravu skrinky a uhradiť vzniknuté finančné náklady.
     2. Každý nový žiak dostane prvý deň v škole čip, ktorým sa bude registrovať jeho dochádzka a vyzdvihnutie obeda. Pri strate bude žiakovi poskytnutý nový čip za poplatok 5 €; pri každej ďalšej strate bude poplatok za čip 10 €.
     3. Pri vstupe do školy žiak zaregistruje svoj príchod do školy priložením čipu na čítačku čipov (čítačka je vo vestibule školy) a potom pri preberaní obeda (v školskej jedálni). Žiak je povinný obed odobrať. Čipom sa žiak taktiež odhlási pri definitívnom odchode zo školy.
     4. Žiak prichádza do školy najneskôr o 7:55. Po príchode do školy a prezutí sa odchádza do kmeňovej triedy.
     5. Pri presune do odborných učební majú žiaci tašky, ostatné pomôcky a desiatu v šatňovej skrinke alebo si ich nosia so sebou do učebne.
     6. Vyučovanie sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak i pedagogický zamestnanec.
     7. Každý žiak si stanoví ciele z jednotlivých predmetov na obdobie štvrťroka, o ktorých bude na spoločnom stretnutí informovať aj zákonného zástupcu; žiak si volí vlastné pracovné tempo, spolupracuje s vyučujúcim, je však zodpovedný za zvládnutie vytýčených cieľov.
     8. Okrem predmetov začlenených do výchovno-vzdelávacích oblastí majú žiaci aj predmet “Učíme sa byť dobrými ľuďmi“, ktorý sa ako prierezová téma prelína všetkými vyučovacími predmetmi a na konci klasifikačného obdobia je hodnotený všetkými vyučujúcimi.
     9. Každý žiak 1. – 8. ročníka si počas mesiaca september stanoví „malú výzvu“, na ktorej bude pracovať celý školský rok. Žiaci 9. ročníka budú plniť v mesiaci jún „veľkú výzvu“; na jej príprave sa budú podieľať počas celého školského roka.
     10. V prípade potreby rozhovoru môže žiak osloviť ktoréhokoľvek zamestnanca školy a dohodnúť si s ním termín na rozhovor.
     11. Z bezpečnostných dôvodov je škola v čase vyučovania aj počas prevádzky školského klubu detí zatvorená. Rodičia žiakov vstupujú iba do vestibulu školy. Rodičia žiakov 1. ročníka môžu odprevadiť deti do triedy počas prvých dvoch týždňov v mesiaci september. Cudzie osoby nemajú dovolené voľne sa pohybovať v priestoroch školy; pred vstupom do školy sa návštevník zapíše do Knihy návštev, ohlási dôvod návštevy zamestnancovi školy a ten mu dá ďalšie pokyny.
     12. Rodičia svojim príchodom nesmú narúšať výchovno-vzdelávací proces; zúčastniť sa na vyučovacej hodine môžu len po predchádzajúcej dohode s vyučujúcim učiteľom, prípadne počas dní otvorených dverí.
     13. Vyučovanie prebieha v kmeňových triedach, ktoré sú zároveň aj odbornými učebňami pre jednotlivé predmety, ďalej v učebniach informatiky, v školskej knižnici, v učebni s interaktívnou tabuľou, v učebni na školskom dvore, v učebni hudobnej výchovy, v dielňach, v rozcvičovni a v mestskej športovej hale. Na hodinu telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú v šatniach pri telocvični. Do učebne informatiky, do školskej knižnice, do učebne s interaktívnou tabuľou, na dvor, do rozcvičovne sa žiaci presúvajú len v sprievode učiteľa a riadia sa príslušným prevádzkovým poriadkom. 
     14. Pri presune do odborných učební nachádzajúcich sa v elokovanom pracovisku sa žiaci po ukončení predchádzajúcej vyučovacej hodiny presunú do šatne, prezujú sa, oblečú a vo vestibule čakajú na vyučujúceho, s ktorým sa presunú do odborných učební. Po vstupe na elokované pracovisko sa prezujú, topánky uložia pod lavičku a vrchný odev zavesia na vešiak; až potom vstupujú do učebne.
     15. Dodržiavanie psychohygieny na vyučovacích blokoch zabezpečuje vyučujúci pedagóg. V každej učebni je toaletný papier, hygienické vreckovky, mydlo a ručník.
     16. Prestávky slúžia pre žiakov i učiteľov na regeneráciu síl, prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na vykonanie hygienických potrieb a na občerstvenie. Počas prestávok sa žiaci riadia pokynmi dozor konajúceho učiteľa a pravidlami bezpečnosti. Počas malých prestávok sa žiaci zdržiavajú na svojich chodbách alebo v relaxačnom kútiku; pohybovať sa v iných priestoroch školy môžu iba počas veľkej prestávky. Za priaznivého počasia môžu žiaci veľkú prestávku tráviť aj na školskom dvore. V priestoroch WC sa zbytočne nezdržiavajú.
     17. Žiaci si môžu zakúpiť desiatu (počas veľkej prestávky) a olovrant - ovocie, zeleninu, mliečne výrobky a pečivo v školskej jedálni.
     18. Ak vyučujúci mešká na vyučovaciu hodinu dlhšie ako 5 minút, týždenník to nahlási vedeniu školy alebo pedagogickému zamestnancovi, ktorý učí v susednej triede.
     19. Udržanie poriadku a čistoty v triede kontroluje po každej vyučovacej hodine vyučujúci pedagóg.
     20. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v danej učebni si žiaci upracú svoje miesto, vyložia stoličku a presunú sa do jedálne, ŠKD alebo do šatne; žiaci 1. stupňa pod dozorom vychovávateľa.
     21. V jedálni žiaci dbajú na kultúru stravovania a rešpektujú pokyny službukonajúceho učiteľa. Počas obeda si žiaci tašky uložia na lavičky pri šatňových skrinkách – nie na zem! Pri opakovanom nevhodnom správaní aj s upozornením rodiča o nevhodnom správaní sa, môže byť žiak rozhodnutím riaditeľa školy vylúčený zo školskej jedálne.
     22. Žiaci, ktorí čakajú na krúžok, najviac však do 14:30, sa zdržiavajú v priestoroch šatne alebo relaxačného kútika a riadia sa pokynmi dozor konajúceho učiteľa.
     23. Žiaci, ktorí prichádzajú na krúžok z domu, čakajú na inštruktora v šatni alebo v relaxačnom kútiku pod dozorom službukonajúceho učiteľa alebo pani vrátničky.
     24. Žiaci, ktorí čakajú na autobus alebo na začiatok vyučovania v ZUŠ, sa zdržiavajú v relaxačnom kútiku alebo vo vestibule školy, najviac však do 15:00 hod.
     25. Na činnosť v záujmových krúžkoch si popoludní žiakov vyzdvihne vedúci krúžku z ŠKD a zo šatne a po jeho skončení ich odprevadí k vychovávateľke, prípadne späť do šatne.
     26. Ročníkové práce so žiakmi 1. trojročia vypracúvajú triedni učitelia alebo rodičia. Rodičia môžu pomôcť s výberom  témy a vhodnej literatúry alebo iných zdrojov informácií. Všetky informácie týkajúce sa ročníkových prác sú v internej smernici.
     27. Písomné domáce úlohy sa žiakom 1. trojročia nedávajú, iba ak má žiak záujem vypracovať si nejaké zadanie doma.  Žiaci 2. a 3. trojročia pracujú samostatne; v prípade potreby si niektoré zručnosti môžu precvičovať aj doma – napr. osvojenie si novej slovnej zásoby z cudzieho jazyka, precvičovanie matematických operácií alebo iné po konzultácii s vyučujúcim.
     28. Na vychádzkach, exkurziách, výletoch, kurzoch a v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi vedúceho a ostatných pedagogických zamestnancov.
     29. Prihlasovanie  na všetky kurzy bude prebiehať elektronicky na stránke www.primaskola.sk. Termíny uhradenia poplatkov za kurzy budú rodičom vopred oznámené. V prípade neúčasti na kurze po predchádzajúcom záväznom prihlásení sa zaplatený poplatok nevracia – s výnimkou lekárskeho ospravedlnenia.
     30. Ponuka krúžkov je každoročne aktualizovaná 1.  septembrový týždeň. Vedúci krúžku má právo s ohľadom na správanie žiaka rozhodnúť, či žiaka do krúžku zapíše alebo nie; v prípade opakovaného porušovania školského poriadku ho môže z krúžku vyradiť, nakoľko je zodpovedný za jeho bezpečnosť.
     31. Popoludňajšia činnosť pre žiakov je zabezpečená do 17:30.
     32. Úradné záležitosti vybavujú žiaci prostredníctvom triedneho učiteľa alebo sami žiaci počas veľkej prestávky alebo po vyučovaní; rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať vo vopred dohodnutom termíne.
     33. Ak žiak prestupuje na inú školu, učebnice a školské potreby odovzdá kmeňovej škole, z ktorej prestupuje.

    §4

    Uvoľňovanie z vyučovania

    1. Súhlas o uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže dať vyučujúci učiteľ.
    2. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na celom vyučovaní alebo školskom podujatí z dôvodov vopred známych, požiada zákonný zástupca písomne alebo elektronicky triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania. Triedny učiteľ je oprávnený ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní zo závažných dôvodov najviac na päť vyučovacích dní. Ak je predpokladaná neúčasť žiaka dlhšia, rodič žiada o uvoľnenie písomne riaditeľa školy.
    3. Ak sa žiak nezúčastnil vyučovania dlhšie ako 5 dní, je povinný doniesť ospravedlnenie od lekára, ku ktorému prislúcha. Ospravedlnenie musí byť triednemu učiteľovi písomne doručené najneskôr 48 hodín od ukončenia absencie a musí byť podpísané zákonným zástupcom alebo lekárom. Zaznamenáva sa na potvrdenku, ktorú vydáva ošetrujúci lekár.
    4. Každú neprítomnosť na vyučovaní musí zákonný zástupca žiaka oznámiť elektronicky alebo písomne triednemu učiteľovi najneskôr do 24 hodín od neprítomnosti žiaka v škole. Ak sa neprítomnosť pre chorobu opakuje častejšie, môže triedny učiteľ požadovať potvrdenie od lekára aj na kratšie obdobie. Zákonný zástupca môže ospravedlniť žiaka z neprítomnosti na vyučovaní alebo na krúžkovej činnosti najviac 3 – krát za štvrťrok.
    5. Ak žiak bezdôvodne vynecháva vyučovanie, jeho neprítomnosť je neospravedlnená. Pri neospravedlnenom vymeškávaní použije škola tieto opatrenia:
    • predvolanie zákonného zástupcu
    • písomné upozornenie zákonného zástupcu
    • hlásenie priestupku sociálnemu úradu pri vymeškaní viac ako 15 vyučovacích hodín.
    1. Zákonný zástupca žiaka môže rozhodnúť o tom, že na hodine telesnej výchovy nebude žiak cvičiť zo zdravotných dôvodov najviac 2 hodiny po sebe. V takomto prípade je potrebné písomné ospravedlnenie. Ak žiak nemôže cvičiť dlhšie, je potrebné podložiť to lekárskym potvrdením. Inak bude mať žiak neospravedlnenú hodinu.
    2. Žiak aj pri ospravedlnení zákonným zástupcom môže opustiť budovu školy len po osobnom prevzatí zákonným zástupcom alebo po písomnom vyžiadaní o uvoľnenie žiaka s podpisom zákonného zástupcu. Učiteľ má právo overiť si u zákonného zástupcu žiaka písomné vyžiadanie.
    3. Škola si vyhradzuje právo rozhodovať o uvoľňovaní žiakov z vyučovacieho procesu s ohľadom na ich výchovno-vzdelávacie výsledky.
    4. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom uvoľnení žiaka z vyučovania predmetu telesná výchova, prípadne z iných predmetov len na základe vyjadrenia odborného lekára alebo odporúčania CPPP. Žiaci sa týchto hodín nemusia zúčastňovať, len ak ide o prvú alebo poslednú hodinu v rozvrhu žiaka.
    5. O osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky – plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí, individuálne vzdelávanie – rozhoduje riaditeľ školy.

    §5

    Výchovné opatrenia

         Výchovné opatrenia sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov. Výchovné opatrenia za prospech, dochádzku a správanie sa udeľujú žiakom vždy na konci klasifikačného obdobia – na konci každého školského polroka.

    1. Pochvaly a iné ocenenia

         Udeľujú sa za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností, za výborný prospech, za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín, za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív, za významnú aktivitu v prospech spoločenstva školy. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne.

    Pochvaly riaditeľom školy za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobo úspešnú prácu pre kolektív, za reprezentáciu školy na súťažiach a olympiádach, za významnú aktivitu v prospech spoločenstva školy sa udeľujú až na konci školského roka, ostatné na konci klasifikačného obdobia (1. polrok, 2. polrok).

     

    Škola udeľuje :

    1. pochvalu od vyučujúceho do elektronickej triednej knihy a do elektronickej žiackej knižky alebo žiackej knižky žiaka,
    2. pochvalu od triedneho učiteľa,
    3. pochvalu od riaditeľa školy,
    4. diplom a vecnú /finančnú/ odmenu,
    5. najlepších žiakov môže riaditeľ školy navrhnúť na ocenenie primátorom mesta.

         Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka.

         Návrh na udelenie pochvaly triednym učiteľom, riaditeľom školy alebo iného ocenenia   

         dáva triedny učiteľ a prerokuje sa v pedagogickej rade.

     

    • pochvala triednym učiteľom pred triedou spojená s vecnou odmenou za triedne, mimotriedne a mimoškolské aktivity (vynikajúce umiestnenia v školských športových, kultúrnych, umeleckých podujatiach, v školských turnajoch, …), za výborný prospech v jednotlivých predmetoch, za mimoriadnu aktivitu v triede ( pomoc pri doučovaní slabších žiakov, pomoc žiakom po návrate z dlhšie trvajúcej školskej absencie,...),

     

    • pochvala riaditeľom školy pred kolektívom školy spojená s vecnou odmenou za úspešnú reprezentáciu školy vo vyšších kolách súťaže (obvodné, krajské, celoštátne, medzinárodné), za celkový výborný prospech – do 1,00, vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín, za záslužný alebo statočný čin a za významnú aktivitu v prospech spoločenstva školy.

    Pochvala riaditeľom školy za reprezentáciu školy sa udeľuje na konci školského roka, hoci žiak reprezentoval školu a dosiahol vynikajúce výsledky už v 1. polroku školského roka.

    Pochvala za výborný prospech sa udeľuje nasledovne:

     1. prvý polrok
    • žiakom 4., 5. a 6. ročníka na návrh triedneho učiteľa pochvalu triednym učiteľom alebo riaditeľom školy
    • žiakom 7. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer do1,50 udeľuje pochvalu triedny učiteľ
    • žiakom 7. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer 1,00 udeľuje pochvalu riaditeľ školy
     1. druhý polrok
    • žiakom 4., 5. a 6. ročníka na návrh triedneho učiteľa pochvalu triednym učiteľom alebo pochvalu riaditeľom školy
    • žiakom 7. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer do 1,50 udeľuje pochvalu triedny učiteľ
    • žiakom 7. – 9. ročníka, ktorí dosiahli priemer 1,00 udeľuje pochvalu riaditeľ školy

    Pochvalu za vzornú dochádzku udeľuje riaditeľ školy za obidva polroky zvlášť v 1. – 9. ročníku za 0 vymeškaných hodín.

    2. Odmeňovanie žiakov

         Pri účasti žiakov na rôznych súťažiach a aktivitách školy môže byť žiakom udelené nasledovné výchovné opatrenie:

    kolo

    umiestnenie

    výchovné opatrenie

    realizácia

    školské

    1. - 3. miesto

    pochvala triednym učiteľom pred triedou

    diplom + odmena (poukážka) hneď po ukončení súťaže

    obvodné,

    krajské + vyššie

    1. - 3. miesto, úspešný riešiteľ

    pochvala riaditeľom školy pred školou

    diplom + odmena (poukážka) na konci školského roka

     

    Odmena za 1. – 3. miesto v školskom kole bude žiakom udelená ihneď po vyhodnotení jednotlivých súťaží.

    Len za účasť v školskom kole žiaci nebudú odmeňovaní (prípadne len sladkou odmenou).

    Kópie diplomov budú vyvesené na viditeľnom mieste v spoločných priestoroch školy a zverejnené na web stránke školy a sociálnych sieťach.

     

    3. Opatrenia na posilnenie disciplíny :

         Ukladajú sa žiakom za opakované a závažné porušenia školského poriadku. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia.

         Podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z týchto opatrení:

    • zápis od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov a do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • napomenutie triednym učiteľom a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • pokarhanie triednym učiteľom a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • pokarhanie riaditeľom školy a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka,
    • znížená známka zo správania a zápis do elektronickej žiackej knižky i do žiackej knižky žiaka .

         Pri zápisoch do Poznámok k práci žiakov o preukázateľnom porušení školského poriadku môžu nasledovať tieto výchovné opatrenia (pri štvrťročnom hodnotení správania a polročnej klasifikácii):

    1. napomenutie triednym učiteľom pri 3 – 4 zápisoch,
    2. pokarhanie triednym učiteľom pri 5 – 6 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku týkajúce sa správania žiakov, nerešpektovanie pokynov učiteľov a zamestnancov školy),
    3. pokarhanie riaditeľom školy pri 7 – 8 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku a za vážne porušenie vnútorného poriadku - klamstvo, fyzický útok na spolužiaka,  poškodzovanie dobrého mena školy, za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na 5 – 12 vyučovacích hodinách),
    4. znížená známka zo správania o 1 stupeň pri 9 – 11 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku,  za vážne porušenie vnútorného poriadku ak pokarhanie riaditeľom školy nemalo účinok a za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na viac ako 12 vyučovacích hodinách),
    5. znížená známka zo správania o 2 stupne pri 12 – 14 zápisoch (za opakované menšie porušovanie vnútorného poriadku,  za mimoriadne porušenie vnútorného poriadku - drogy a alkohol na školských akciách, krádež, podvod s cieľom vlastného prospechu so značnou hmotnou alebo morálnou škodou, šikanovanie...); znížená známka zo správania je spojená s podmienečným vylúčením zo školy so skúšobnou dobou v trvaní jedného klasifikačného obdobia,
    6. znížená známka zo správania o 3 stupne pri 15 a viac zápisoch,
    7. ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom vzdelávanie, môže byť okamžite vylúčený z výchovy a vzdelávania a umiestnený do samostatnej miestnosti školy v prítomnosti pedagogického zamestnanca. Na prešetrenie sa bezodkladne privolá zákonný zástupca žiaka, zdravotná pomoc, Policajný zbor a riaditeľ školy vyhotoví o dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia písomný záznam.

     

    1. Ďalšie opatrenia navrhované žiackymi kolektívmi a schválené Pedagogickou radou
    • pri vulgárnom vyjadrovaní žiaka v škole – telefonát rodičom a zopakovať rodičom, ako sa vyjadroval v škole, zároveň ako ospravedlnenie urobiť dobrý skutok,
    • neprezúvanie sa – umývanie chodieb a priestorov, v ktorých sa dotyčný žiak v daný deň pohyboval,
    • poškodenie majetku školy – zabezpečenie kompletného servisu – cez objednávku, montáž alebo opravu, vyplatenie faktúry,
    • poškodenie vecí spolužiakom – dať čas vinníkovi, aby zabezpečil opravu; ak to neurobí, náhradu za poškodenie hradí celá skupina, ktorá bola na konkrétnej vyučovacej hodine,
    • porušenie podmienok manipulácie s mobilmi – znížená známka zo správania a zákaz používania mobilu do konca klasifikačného obdobia,
    1. Druhá šanca

    Kto beží, môže spadnúť. Kto sa rozhoduje, môže sa rozhodnúť aj nesprávne.  Dovoľme  našim deťom zvažovať a rozhodovať, ale tiež im pomôžme, aby sa poučili zo svojich chýb a skúseností.

     

    Každý žiak Súkromnej základnej školy s materskou školou dostane dvakrát počas plnenia povinnej školskej dochádzky druhú šancu, čo znamená:

     

    • žiak, ktorý porušil vnútorný poriadok školy a bolo mu udelené výchovné opatrenie, môže raz za trojročie do jedného týždňa od zistenia a prešetrenia priestupku požiadať o možnosť vykonania zadosťučinenia
    • zadosťučinenie môže mať charakter úprimného verejného ospravedlnenia a vykonania pomocných prác v prospech školy vo voľnom čase podľa závažnosti priestupku; návrh na druh zadosťučinenia dáva žiak, ktorý žiada o druhú šancu
    • vykonanie zadosťučinenia mení charakter pokarhania alebo zníženej známky o jeden stupeň (pokarhanie riaditeľom školy na pokarhanie triednym učiteľom, dvojka zo správania na pokarhanie riaditeľom, ...)
    • o možnosti a forme zadosťučinenia rozhoduje triedny učiteľ, ak ide o pokarhanie triednym učiteľom; pri vyšších sankciách o tom rozhoduje pedagogická rada.

    5. Evidencia výchovných opatrení

     

    • každé výchovné opatrenie triedny učiteľ zaznamená do elektronickej žiackej knižky  alebo do žiackej knižky žiaka a do elektronickej triednej knihy 
    • neplnenie zásad vyplývajúcich z vnútorného poriadku sa hodnotí ako priestupok, ktorý je triednym učiteľom riešený a evidovaný v elektronickej žiackej knižke, v žiackej knižke aj v elektronickej triednej knihe
    • triedny učiteľ vedie záznamy o spôsoboch riešenia priestupkov žiakov (vrátane záznamu z pohovoru so žiakom a rodičom pri každom výchovnom opatrení) a včas o nich informuje zainteresovaných (vyučujúcich, žiakov, rodičov, výchovného poradcu, vedenie školy) a podľa závažnosti navrhuje opatrenia na posilnenie disciplíny
    • zákonný zástupca musí byť preukázateľne (písomne) informovaný o priestupkoch svojho dieťaťa a o udelení výchovného opatrenia,
    • keďže škola prešla na elektronickú dokumentáciu, aj elektronické podávanie informácií sa bude považovať za preukázateľnú informovanosť zákonného zástupcu

    §6

    Klasifikačný poriadok

     

    1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a súhrnné hodnotenie. Priebežné hodnotenie sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka a má hlavne motivačný charakter. Súhrnné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí v danom predmete.
    2. Žiaci 1. stupňa a žiaci 5. ročníka sú hodnotení slovne počas školského roka aj na konci klasifikačného obdobia.; žiaci 6. ročníka sú hodnotení známkou z predmetu občianska náuka; z ostatných predmetov sú hodnotení slovne; žiaci 7. – 9. ročníka sú hodnotení aj slovne aj klasifikáciou; klasifikovaní sú týmito stupňami: 1 – výborný; 2 – chválitebný; 3 – dobrý; 4 – dostatočný; 5 – nedostatočný. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – veľmi dobré; 2 – uspokojivé; 3 menej uspokojivé; 4 – neuspokojivé.
    3. Zákonný zástupca žiaka má právo byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
    4. Ak žiak vymešká viac ako 100 vyučovacích hodín v klasifikačnom období, upozorní triedny učiteľ na túto skutočnosť vedenie školy. Riaditeľ školy rozhodne, či je potrebné nariadiť komisionálne preskúšanie zo všetkých predmetov v celom rozsahu učiva alebo v rozsahu, ktorý určí vyučujúci. Pri veľkom počte vymeškaných hodín je upozornený zákonný zástupca žiaka vždy k štvrťroku.
    5. Ak žiak vymešká v klasifikačnom období z niektorého predmetu viac ako 25%, vyučujúci upozorní na túto skutočnosť vedenie školy, ktoré môže rozhodnúť o  komisionálnej skúške. Rozsah skúšky určí vyučujúci. Zákonný zástupca je s touto skutočnosťou oboznámený vždy po zasadnutí pedagogickej rady. Komisionálne skúšky sa môžu uskutočniť až po skončení klasifikačného obdobia.
    6. Žiak môže byť komisionálne preskúšaný iba raz za klasifikačné obdobie.
    7. Žiak musí byť z príslušného predmetu vyskúšaný ústne, písomne alebo prakticky aspoň dvakrát v polročnom hodnotiacom období, t. j. pri klasifikácii  (v 7. – 9. ročníku) musí mať minimálne 2 známky z predmetu v každom polroku.
    8. O tom, kedy bude žiak preskúšaný, rozhoduje žiak po dohode s vyučujúcim.
    9. Učiteľ je povinný viesť evidenciu o každej klasifikácii žiaka v príslušnej pedagogickej dokumentácii a v elektronickej žiackej knižke žiaka.
    10. Žiak, ktorý na konci druhého polroka mal najviac z dvoch predmetov prospech nedostatočný, môže so súhlasom riaditeľa školy vykonať opravné skúšky. Žiak, ktorý sa bez vážnych a doložených dôvodov nezúčastní na opravnej alebo komisionálnej skúške, je klasifikovaný stupňom prospechu „nedostatočný“. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného klasifikovaného predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný. V takomto prípade opakuje príslušný ročník. Neprospievať z jednotlivých predmetov môžu aj žiaci hodnotení slovne; o potrebe vykonať komisionálnu skúšku upozorní vyučujúci zákonného zástupcu a riaditeľa školy – postup je rovnaký ako pri žiakoch hodnotených klasifikáciou. Komisionálna skúška sa uskutoční v prípade:
    • ak je žiak skúšaný v náhradnom termíne,
    • ak žiak robí opravné skúšky,
    • pri zaradení žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
    • ak je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,
    • pri individuálnom vzdelávaní žiaka,
    • pri preskúšaní žiaka pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR,
    • ak má zákonný zástupca žiaka oprávnené pochybnosti o správnosti súhrnnej klasifikácie alebo súhrnného hodnotenia.

    §7

    Bezpečnosť a ochrana zdravia

     

    1. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom, čo potvrdia svojim podpisom. V prípadoch zvýšenej možnosti ohro­zenia bezpečnosti zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom.
    2. Každý žiak je po­vinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
    3. Žiaci dôsledne dodržiavajú hygienické zásady – dôsledne si umyjú ruky po použití WC i pred každým jedlom.
    4. Je zakázané svojvoľne manipulovať s plynovými, elektrickými, tepelnými zariadeniami, s ich rozvodmi, uzávermi a ventilmi. Zakazuje sa svojvoľná manipulácia s chemikáliami a neznámymi látkami.  
    5. Žiaci sú povinní triednemu učiteľovi alebo vyučujúcemu ohlásiť akékoľvek poškodenie inventára školy i skutočnosti ohrozujúce bezpečnosť a zdravie. Zakazuje sa manipulácia s poškodeným zariadením alebo pomôckami.
    6. V školskej budove je zakázané behať, skákať a kĺzať sa po schodoch a zábradlí, vykláňať sa z okien, vyhadzovať z okien akékoľvek predmety, strkať do spolužiakov, vystupovať a sedieť na parapetných doskách na  1. poschodí, otvárať veľké okná, vystupovať na lavice, hojdať sa na stoličkách, robiť hluk, bez príčiny púšťať vodu a vykonávať činnosti vedúce k ohrozeniu bezpečnosti alebo zdravia vlastného i ostatných. 
    7. Žiaci môžu vstupovať do budovy školy na korčuliach. Po príchode do školy si tieto odložia do šatne.
    8. Žiak je povinný pri pracovnej činnosti používať predpísané alebo určené pracovné ochranné prostriedky (rukavice, okuliare, plášť..) a nosiť predpísanú obuv.
    9. Na exkurziách, výletoch, lyžiarskom a plaveckom výcviku, kultúrnom podujatí, účelovom cvičení, v školskom klube detí, v materskej škole, na krúžkoch a na ostatných školských podujatiach žiaci dodržujú  okrem  zásad  uvedených  v školskom poriadku aj osobitné bezpečnostné predpisy, všetky pokyny vyučujúcich  alebo iných vedúcich. Žiaci dodržiavajú bezpečnostné predpisy aj pri presune a doprave na tieto podujatia,  po skončení  podujatí a presune späť na určené miesto.
    10. V prípade meškania dopravného prostriedku pri návrate zo školskej akcie môže pedagogický dozor požiadať o pomoc zákonných zástupcov žiakov, aby žiakov previezli vlastnými osobnými autami, avšak vždy len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V takomto prípade zodpovednosť za bezpečnosť žiaka preberá vodič osobného automobilu.
    11. Ak sú vychádzky, exkurzie, školské výlety zaradené na začiatok vy­učovania, žiaci sa zhromažďujú na vopred určenom mieste. Podobne sa postupuje pri didaktických hrách a účelo­vých cvičeniach.
    12. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskom podujatí, pri výchovných akciách organizo­vaných školou a popoludňajšej činnosti a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov učitelia ko­najúci dozor. Pri prechode žiakov z budovy na ihrisko, do odborných učební alebo do športovej haly a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci.
    13. V školskej jedálni sa žiaci správajú disciplinovane, riadia sa pokynmi pedagogického dozoru a zamestnancov školskej jedálne. Po konzumácii stravy je  žiak povinný ním použitý kuchynský riad a príbor vrátiť do odkladacieho okienka pre použitý riad.
    14. V prípade, že žiak rozleje časť stravy na podlahu, oznámi túto skutočnosť pedagogickému dozoru, ktorý zabezpečí odstránenie nedostatku.
    15. Ak žiak časť počas konzumácie stravy znečistí jedálenský stôl, tento nedostatok odstráni sám.
    16. Pred začatím činnosti, pri ktorej vzniká riziko úrazu, je učiteľ povinný preukázateľne poučiť a upozorniť žiakov na možné nebezpečenstvo vzniku úrazu.
    17. Pri školskom výlete a exkurzii mimo sídla školy vykonávajú dozor vždy minimálne dvaja pedagogickí zamestnanci (od počtu žiakov 5). Počas prepravy dopravným prostriedkom v rámci SR musia byť v jednom autobuse najmenej 2 osoby, mimo územia SR najmenej 3 osoby zabezpečujúce pedagogický dozor.
    18. V prípade úrazu alebo náhlej nevoľnosti žiak ihneď informuje vyuču­júceho,  učiteľa vykonávajúceho dozor alebo najbližšiu dospelú osobu.
    19. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonného zástupcu žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď so zamestnancom školy alebo so zákonným zástupcom žiaka. Každý úraz zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úra­zov. Ak žiak vymešká pre úraz z vyučovania viac ako 3 dni, spíše sa „Záznam o registrovanom školskom úraze“.

    §8

    Záverečné ustanovenia

     

    1. Vnútorný poriadok školy má napomáhať k vytváraniu tvorivej, veselej atmosféry v spoločenstve školy, kde vládne vzájomná úcta a spolupatričnosť.
    2. S vnútorným poriadkom školy oboznámi triedny učiteľ svojich žiakov na prvej triednickej hodine, ktorí oboznámenie potvrdia podpisom. Svojim podpisom sa zároveň zaväzujú, že ho budú dodržiavať.
    3. Pre rodičov žiakov bude školský poriadok sprístupnený na web stránke školy; oboznámení so školským poriadkom budú rodičia aj na rodičovskom združení v septembri. Svojim podpisom potvrdia, že ho berú na vedomie v plnom rozsahu a zaväzujú sa napomáhať škole pri jeho rešpektovaní.
    4. Tento vnútorný poriadok školy sú povinní žiaci dodržiavať aj počas svojho pobytu v ŠKD.
    5. Vnútorný poriadok nadobúda účinnosť 18. 9. 2023.

     

                  „Deti sa neriadia našimi slovami, ale našimi skutkami“ (James Baldwin)

     

    Schválené pedagogickou radou školy dňa 5. 9. 2023

     

    V Sabinove, 5. 9. 2023

     

     

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 20. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje