• Za__sady_vypracu__vania_roc__ni__kovy__ch_pra__c_2021-22.doc

     

    Súkromná základná škola s materskou školou

    Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

     

     

     

     

     

    Smernica riaditeľky školy č. 1/2021

     

    Zásady vypracúvania ročníkových prác žiakov

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Sabinov, 29. 8. 2021                                                                  -------------------------------------

                                                                                                                                  riaditeľka  školy

     

     

    Článok 1

    Úvodné ustanovenie

     

         Riaditeľka Súkromnej základnej školy s materskou školou (Súkromná ZŠ s MŠ) v Sabinove vydáva túto internú smernicu, ktorou určuje pravidlá a postup pri písaní ročníkových prác žiakov školy.

         Smernica vychádza zo Školského vzdelávacieho programu Súkromnej základnej školy „Učme sa byť dobrými ľuďmi“ a z návrhu Pedagogickej rady Súkromnej ZŠ s MŠ za účelom naučiť žiakov samostatne vyhľadávať informácie, triediť ich, spracovať, prezentovať a obhájiť pred svojimi spolužiakmi, pedagógmi i pred verejnosťou, čím sa zároveň skvalitní pripravenosť žiakov na ďalšie štúdium na strednej a vysokej škole.

     

      Článok 2

    Základné ustanovenie

     

    1. Smernica určuje jednotný postup pri výbere témy, spôsobe vypracúvania ročníkovej práce, požiadavkách na úroveň a formu práce v jednotlivých ročníkoch, záväzných termínoch pri vypracúvaní a odovzdaní ročníkovej práce, jej prezentácii, spôsobe hodnotenia a archivácii.
    2. Smernica je záväzná pre všetkých žiakov a pedagógov Súkromnej ZŠ s MŠ v Sabinove.
    3. Ročníková práca je samostatnou prácou každého žiaka a je jednou z podmienok úspešného ukončenia ročníka a postupu do vyššieho ročníka Súkromnej ZŠ s MŠ.
    4. Ročníková práca je povinná pre žiakov 1. - 8. ročníka. Na požiadanie zákonných zástupcov žiakov a so súhlasom riaditeľky Súkromnej ZŠ s MŠ je pre žiakov 9. ročníka vypracovanie ročníkovej práce dobrovoľné. Od školského roka 2022 – 2023 je ročníková práca povinná aj pre žiakov 9. ročníka.

     

    Článok 3

    Zadávanie ročníkových prác

     

    1. Pre žiakov 1. - 4. ročníka je téma ročníkovej práce dobrovoľná. Poverený učiteľ/ka školy – Mgr. Daráková -  na návrh jednotlivých vyučujúcich vypisuje témy ročníkových prác pre žiakov 5. - 9. ročníka, ktoré odovzdá správcovi web stránky na zverejnenie a sprístupnenie do 20. septembra príslušného školského roka.
    2. Žiak má možnosť aj sám predložiť návrh témy ročníkovej práce triednemu učiteľovi, prípadne vyučujúcemu dotknutého predmetu a ten ju môže schváliť a zaradiť k navrhovaným témam. Termín predloženia témy ročníkovej práce je 30. september.
    3. Každý vyučujúci predloží viac tém, než je počet žiakov, ktorých môže prijať, aby mal každý žiak možnosť výberu.
    4. Žiak 1. ročníka si volí tému rozprávky alebo príbehu na hodine informatiky po konzultácii   s vyučujúcim.
    5. Žiak 2. - 4. ročníka si volí tému po konzultácii s triednym učiteľom alebo zákonným zástupcom podľa svojich záujmov alebo osobných skúseností.
    6. Na návrh Pedagogickej rady a so súhlasom riaditeľky ročníkovou prácou môže byť i spoločná (napr. výskumná) práca viacerých spolužiakov.
    7. Každý žiak je povinný do 30. septembra príslušného školského roka nahlásiť  triednemu učiteľovi tému svojej ročníkovej práce aj meno konzultanta. V 1. ročníku je konzultantom učiteľ informatiky, prípadne zákonný zástupca žiaka, v 2. – 4. ročníku je konzultantom  triedny učiteľ alebo zákonný zástupca žiaka (prípadne externý konzultant, s ktorým sa žiak dohodne), v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku je konzultantom vyučujúci 2. stupňa podľa zvolenej témy.

     

    Článok 4

    Konzultácie

     

    1. Žiak je počas písania ročníkovej práce povinný radiť sa a konzultovať so svojím konzultantom. Počet konzultácií a termíny určuje konzultant – vedúci práce. Prístup žiaka ku konzultáciám sa zohľadňuje pri celkovom hodnotení práce.
    2. Povinné sú minimálne dve konzultácie:
    1. 1. konzultácia sa uskutoční do konca októbra príslušného školského roka – určí sa cieľ a zameranie práce, predbežné členenie, postup pri výskumných úlohách (ak sú súčasťou práce);
    2. pri 2. konzultácii sa prerokuje koncept práce, presné členenie, prípadne sa vyhodnotia závery výskumu; uskutoční sa do 15. februára príslušného školského roka.
    1. Žiak môže počas písania ročníkovej práce konzultovať svoju prácu aj s ďalšími odborníkmi, ktorých potom v práci uvedie.

     

    Článok 5

    Spôsob a rozsah spracovania ročníkových prác

     

    1. Spôsob a rozsah spracovania ročníkovej práce je odlišný v každom ročníku a závisí od obsahu učiva informatiky, ktoré žiaci v danom ročníku preberajú.
    1. V 1. ročníku je ročníková práca spracovaná formou jednoduchej rozprávky alebo príbehu. Žiaci ju vypracúvajú na hodinách informatiky s pomocou vyučujúceho.
    2. V 2. ročníku robia žiaci ročníkové práce na tvrdý papier – môže mať rôzny tvar v závislosti od zvolenej témy. Žiaci na papier kreslia a píšu text, ktorý vyhľadali v rôznych encyklopédiách, na internetových stránkach a následne spracovali a prerozprávali vlastnými slovami. Práca môže byť doplnená rôznymi trojrozmernými maketami, krátkou zostavou, ukážkou tanca, krokov, kostýmu, atď.
    3. V 3. ročníku je práca vypracovaná rovnako na tvrdom  papieri, ale ilustrácie a obrázky sú doplnené textom, ktorý žiaci spracovali a prepísali na počítači. Takisto je doplnená názornou ukážkou, podobne ako v 2. ročníku.
    4. Vo štvrtom ročníku je už práca v elektronickej podobe. Je doplnená  rôznymi ukážkami, maketami. Rozsah práce je minimálne 1 normostrana. 
    5. V 5. ročníku je práca obohatená o prezentáciu. Rozsah práce sú 2 normostrany (jedna normostrana je 1 800 znakov vrátane medzier). Nepočíta sa úvod, obsah, záver, zoznam použitej literatúry.
    6. V 6. ročníku pribudne základné formátovanie, obrázok a odkazy. Rozsah práce sú 3  normostrany.
    7. V 7. ročníku  pribudne automatické číslovanie strán a polia. Rozsah práce sú 4 normostrany.
    8. Práca v 8. (prípadne v 9.) ročníku by mala byť na najvyššej úrovni v porovnaní s nižšími ročníkmi a musí obsahovať všetko učivo informatiky preberané v nižších ročníkoch. Pribudne práca s automatickým obsahom a ostatné automatické úpravy. Rozsah práce je 5 (6) normostrán.
    9. Súčasťou každej ročníkovej práce v ročníkoch 5. – 9. je aj projekt (prezentácia, video,  www. stránka, trojrozmerná maketa, ...).
    10. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením môže konzultant upraviť náročnosť spracovania ročníkovej práce v závislosti od jeho možností.
    11. Je zakázané preberať z internetových stránok celé texty, kopírovať ich a vkladať do svojej práce. Každý text, ktorý si žiaci na internete vyhľadajú a chcú použiť vo svojej práci, musí byť prerozprávaný vlastnými slovami.

     

    Článok 6

    Formálna úprava ročníkových prác

     

    1. Práca sa píše v slovenskom jazyku. Práca z cudzieho jazyka sa píše v príslušnom cudzom jazyku.
    2. Ročníková práca musí spĺňať tieto formálne požiadavky:Píše sa v textovom editore Microsoft Word na papier formátu A4 (297 mm x 210 mm) čiernym písmom tak, aby bola dobre čitateľná.
    1. Okraje textu sú 2,5 cm od hrany listu papiera zo všetkých strán.
    2. V celej práci, vrátane titulného listu, musí byť použité jednotné riadkovanie hlavného textu – 1,5. V poznámkach pod čiarou alebo za textom je riadkovanie 1.
    3. V celej práci musí autor použiť font Times New Roman. Veľkosť písma je 12. Na označenie názvov hlavných kapitol sa používa veľkosť písma 16 a zvýraznené (tučné) písmo. Na označenie názvov podkapitol sa používa veľkosť písma 14 a zvýraznené (tučné) písmo, resp. veľkosť písma 12 a zvýraznené (tučné písmo).
    4. Strany práce sa číslujú arabskými číslicami. Číslo strany sa umiestni v dolnej časti strany (päte). Strany sa číslujú rovnakým typom písma a rovnakou veľkosťou ako text práce. Titulný list sa počíta do stránkovania, ale číslo sa na neho nepíše. Prvá strana, na ktorej sa uvedie číslo, je úvod. Zoznam použitej literatúry sa do stránkovania počíta a je poslednou číslovanou stranou. Prílohy sa nečíslujú.

     

    Článok 7

    Štruktúra ročníkových prác

     

    • Titulný list
    • Poďakovanie (dobrovoľné)
    • Čestné prehlásenie (od 6. ročníka)
    • Obsah
    • Úvod
    • Jadro práce
    • Ilustrácie, tabuľky, grafy
    • Záver práce
    • Zoznam použitej literatúry
    • Prílohy (ak sú v práci)

     

    Titulný list:

    Na titulnom liste musí byť uvedené: škola a jej presná adresa, mesto, názov práce, Ročníková práca,

    meno a priezvisko autora, trieda, dátum, meno školiteľa (viď šablóna).

     

    Obsah:

    Obsah sa uvádza na začiatku práce. Sú v ňom uvedené názvy všetkých kapitol s číslom a číslo strany.

     

    Úvod:

    Obsahuje dôvod, prečo sa autor rozhodol vypracovať prácu na danú tému a aké si stanovil ciele.

     

    Jadro práce:

    Autor rozpracuje tému, ktorú si vybral (rozsahom a úrovňou primerane ročníku); ak bola práca zameraná na vlastný výskum, autor uvedie závery, ku ktorým sa dopracoval, môže ich konfrontovať so všeobecne platnými závermi.

     

    Kapitoly sa číslujú arabskými číslicami; za posledným číslom ani za názvom sa bodka nedáva. Čísluje sa aj záver a úvod sa môže označiť číslom 0, napríklad:

    0 Úvod

    1  xxxxx

    1.1 xxxxxxxx

    1.1.1 xxxxxxxxxx

     

    Ilustrácie, tabuľky, grafy

    Všetky netextové časti (tabuľky, grafy, mapy, fotografie, CD,....) dopĺňajú prácu.

     

    Nákresy (ilustrácie):

    Nákresy sa označujú v texte skratkou obr. X (obrázok). V prípade, že nejde o vlastnú

    ilustráciu, musí byť uvedený autor alebo zdroj, z ktorého je prebraná. Pokiaľ sa ilustrácia

    nachádza v texte, nadpis a popis sa píše pod ňou.

     

    Tabuľky:

    Tabuľka sa označuje skratkou tab. X (tabuľka). Musí mať hore umiestnený nadpis, prípadne stručný sprievodný text. Ak je potrebná legenda, píše sa pod tabuľku.  

     

    Grafy a diagramy:

    V texte sa označujú slovom graf  X. Každý graf má mať nadpis a prípadný sprievodný text.  

     

    Mapy:

    Každá mapa musí obsahovať názov, grafickú mierku, orientačné body (kóta, sídlo, tok) a označenie severu. 

     

    Fotodokumentácia:

    Každá fotografia musí mať vlastné označenie, nadpis, meno autora a rok (píše sa pod fotografiu).

     

    Prílohy sa číslujú veľkými písmenami latinskej abecedy (A, B,.....), každá príloha začína

    na novej strane, napríklad:

    Príloha A

    Príloha A.1

    Príloha A.1.1

    Príloha B

     

    Záver práce:

    V závere autor stručne zhodnotí, či bola práca pre neho prínosom, či splnil ciele, ktoré si pri plánovaní práce vytýčil. Môže prezentovať svoj vlastný názor na danú tému a charakterizovať prínos práce a vlastné zistenia. 

     

    Zoznam použitej literatúry:

    Zoznam musí byť v abecednom poradí.

    Podľa medzinárodnej normy STN ISO 690 sa pri uvádzaní autora uvedie ako prvé priezvisko autora veľkými písmenami, potom meno malými písmenami alebo iba začiatočné písmeno. Pokiaľ sú dvaja alebo traja autori, uvedú sa tak, že sa medzi nich vloží pomlčka. Pokiaľ sú viacerí ako traja autori, vymenujú sa maximálne traja a za tým sa uvedie skratka  a kol. Ak sa v dokumente meno autora nenachádza, umiestni sa na prvé miesto odkazu názov.

    Názov sa musí reprodukovať tak, ako je uvedené v prameni, píše sa šikmým písmom

    (kurzívou). Do hranatých zátvoriek za názov možno uviesť preklad názvu. Dlhý názov sa

    nikdy nesmie skracovať. Za názvom práce nasleduje bodka. (viď šablóna)

     

    Autor 1 – Autor 2 – Autor 3: Názov : Podnázov. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, Rok vydania. Rozsah. ISBN

     

    Príklad
    LISÝ, J. - PETRIČOVÁ, J. – ČAPLÁNOVÁ, A.: Dejiny ekonomických teórií : Vývoj ekonomickej vedy. 2. vyd. Bratislava : Elita, 1999. 309 s. ISBN 80-855323-93-1

    Odkaz na www stránku:

    Odkaz by mal obsahovať:

    - autora správy alebo dokumentu

    - názov správy, dokumentu, príp. tému

    - adresu (http, ftp, e-mail) (šablóna)

     

    Príklad

    Fakulta učebných osnov: Hra na putovanie „za zvukom“. http://akademia.ekoskop.rzeszow.pl/?p=216&lang=sk  (2021-09-02  23:10)

    alebo
    Convention on biological diversity : Article 18. Technical and Scientific Cooperation.
    http://www.biodiv.org/convention/articles.asp (2001-09-28)

     

     

    Citácia:

    Citát je „text, ktorý sme doslovne prevzali z nejakého dokumentu, informačného zdroja.“

    Citát sa na rozdiel od parafrázy uvádza v úvodzovkách. Za citovaným textom sa v zátvorke uvedie autor a rok.

    Parafráza je voľné spracovanie cudzej myšlienky. 

    Citovaný dokument je ten, z ktorého niečo preberáme. Je to dokument, ktorý je zdrojom

    informácií pre nás. Môže to byť kniha, článok v časopise, encyklopédia, slovník, rozhlasový

    alebo televízny dokument, film, osobná komunikácia (rozhovor), elektronická správa

    (e-mail), CD-ROM, elektronický časopis alebo zborník, www stránka a pod.

     

    Ročníková práca nemôže byť plagiátom ani ako celok, ani v jednotlivých častiach. Pod plagiátom rozumieme to, že niekto doslovne opíše cudzie myšlienky, necituje autora a tieto myšlienky vydáva za svoje. Žiak v práci môže použiť cudzie myšlienky, musí ich však vždy presne odčleniť od svojich myšlienok a musí autora týchto myšlienok a zdrojový dokument správne citovať.

     

    Článok 8

    Termíny vypracovania a odovzdávania ročníkových prác

     

    1. Záväzné termíny pre spracovanie ročníkových prác sú:
    • do 30. 9. - výber témy ročníkovej práce
    • do 31. 10. - 1. konzultácia
    • do 15. 2. - 2. konzultácia
    • do 15. 3. - odovzdanie ročníkovej práce na kontrolu konzultantovi
    • do 15. 4. -  odovzdanie skonzultovanej ročníkovej práce triednemu učiteľovi
    1. Predpísané konzultácie sú záväzné pre žiakov 2. stupňa a pre tých žiakov na 1. stupni, ktorých konzultantom je zákonný zástupca, prípadne externý konzultant.
    2. Konzultácie na 1. stupni si volia triedni učitelia podľa svojich možností a potrieb.
    3. Žiaci 2. - 4. ročníka sú povinní do 30. 9. záväzne nahlásiť, či si budú robiť prácu doma a konzultantom im bude zákonný zástupca alebo v škole s triednym učiteľom.
    4. Nedodržanie termínov a spôsob prístupu k vypracovaniu ročníkovej práce sa bude riešiť výchovnými opatreniami.
    5. Žiakom 1. ročníka tlačí ročníkovú prácu vyučujúci informatiky. Žiakom 2. – 9. ročníka tlačí ročníkovú prácu triedny učiteľ. Práce musia mať žiaci vytlačené do 25. 4., aby sa stihli pripraviť na prezentáciu. Za vytlačenie ročníkovej práce (1 originál) sa nevyberá žiaden poplatok.

    Článok 9

    Prezentácia a hodnotenie ročníkových prác

     

    1. Súčasťou ročníkovej práce je jej prezentácia, na ktorej žiak predstavuje svoju prácu, informuje o cieli, výsledkoch a jej využití.
    2. Prezentácia sa koná za prítomnosti triedneho učiteľa, konzultanta, pedagógov školy, prípadne riaditeľky školy, žiakov triedy i iných tried. Prezentácie sú otvorené aj pre rodičov žiakov, aby videli úroveň ročníkových prác v jednotlivých ročníkoch. Ak je konzultantom na 2. stupni niekto iný ako vyučujúci predmetu, z ktorého žiak robil ročníkovú prácu, musí sa prezentácie zúčastniť aj tento vyučujúci, prípadne externý konzultant. Prítomní pedagógovia aj žiaci môžu klásť žiakovi doplňujúce otázky.
    3. Triedny učiteľ má právo prácu, ktorá nespĺňa predpísané kritériá a svojou úrovňou nie je hodná žiaka príslušného ročníka, neprevziať. Práce, ktoré neboli odovzdané v termíne a nevyhovujúce práce musia žiaci prepracovať a prezentovať v náhradnom termíne, ktorý určí triedny učiteľ alebo konzultujúci učiteľ.
    4. Prezentácie ročníkových prác budú prebiehať v čase od 15. 6. do 25. 6.
    5. Svoju prácu musí prezentovať každý žiak. V prípade jeho neprítomnosti určí triedny učiteľ danému žiakovi náhradný termín.
    6. Žiaci prezentujú svoje práce počas vyučovania v termínoch, ktoré určí riaditeľka školy. Termíny prezentácie ročníkových prác jednotlivých tried (na 1. stupni) a jednotlivých oblastí (na 2. stupni) budú zverejnené na nástenke v zborovni, vo vestibule školy a na internetovej stránke školy.
    7. Triedny učiteľ a vedúci oblastí upravia učebňu, v ktorej budú žiaci prezentovať svoje práce podľa potrieb žiakov a tak, aby v nich bolo miesto na sedenie pre prípadných poslucháčov.
    8. Ročníkové práce sa hodnotia slovne. Pri každej ročníkovej práci sa hodnotí prístup ku konzultáciám, spolupráca s konzultantom, formálna stránka práce, spôsob vypracovania a obsahová stránka práce, použité zdroje, úprava a celkové rozvrhnutie práce, originalita, úroveň prezentácie a vlastný prínos.
    9. Hodnotenie formálnej stránky práce korešponduje s prebratým učivom na hodine informatiky.
    1. 5. ročník – hodnotí sa odovzdaná prezentácia, ktorá korešponduje s prácou, ďalej úprava textu podľa pokynov v smernici a práca s obrázkom; každý obrázok musí byť označený - Obr. 1 Názov obrázka, v použitej literatúre musí byť uvedený zdroj obrázka
    2. 6. ročník – pribudne čestné prehlásenie; hodnotí sa zarovnanie textu podľa okrajov/do bloku na text, nie v použitej literatúre a pri obrázkoch, číslovanie strán, obsah ručný, odseky a dodržaná štruktúra
    3. 7. ročník – hodnotí sa práca s hlavičkou a pätou, komentáre, poznámka pod čiarou a export PDF; obsah ručný alebo automatický
    4. 8., 9. ročník – hodnotí sa definovanie štýlov, použitie štýlov, číslovanie osnovy, automatický obsah a použitá literatúra podľa predpisu.
    1. Na konci školského roka dostane každý žiak k vysvedčeniu aj slovné hodnotenie ročníkovej práce. Formu hodnotenia si môže triedny učiteľ zvoliť sám.
    2. Víťazi ročníkových prác v každej triede a v každej oblasti budú odmenení na konci školského roka knihou a pochvalou riaditeľa.

     

    Článok 10 

    Archivácia ročníkových prác

     

    1. Ročníkové práce sa archivujú v elektronickej podobe, a to minimálne na dobu 5 rokov.
    2. Za archiváciu je zodpovedný vyučujúci informatiky, ktorému triedny učiteľ do 30. 5. odovzdá práce v elektronickej podobe.
    3. Víťazné, najlepšie ohodnotené práce z jednotlivých tried / oblastí budú publikované na webovej stránke školy.

     

    Článok 11

    Záverečné ustanovenie

     

    Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňa 2. 9. 2021.

     

     

     

     

     

                                                                                                             Mgr. Silvia Urdzíková

                                                                                                                      riaditeľka

     

     

     

     

     

      

       

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 20. 7. 2024
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje