• Zápis do   1. ročníka

    ​Dokumenty:​​​​​​

     

    Pozývame Vás na zápis do 1. ročníka Súkromnej základnej školy s materskou školou, ktorý sa bude konať v piatok, 14. apríla 2023,

    v čase od 14:30 do 17:30 hod. v priestoroch Súkromnej ZŠ s MŠ.

    K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

    a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu; nie je potrebné robiť žiadne kópie).

     

    Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

    Pre žiakov, ktorí začnú plniť povinnú školskú dochádzku v Súkromnej základnej škole s MŠ od septembra 2023,

     bude školné 50 eur mesačne.

     

    Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu Vás prosíme

    o elektronické vyplnenie prihlášky.

     https://www.primaskola.sk/register/

     

    Koho a kam zapísať

     

    Nástup do školy je dôležitým medzníkom v živote každého dieťaťa. Každé dieťa je jedinečné, a tak fyzický vek nie je jediným predpokladom bezproblémového prechodu dieťaťa zo škôlky do školy. Očakáva sa, že dieťa bude zrelé po stránke emocionálnej, fyzickej, motorickej i rozumovej, a že svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti dokáže uplatniť v praktickej činnosti v škole. Testovanie školskej zrelosti zabezpečujú Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Po ich absolvovaní vydáva Centrum odporúčanie alebo vyjadrenie.

    Na zápis musia prísť deti, ktoré k 1. 9. 2023 dovŕšia vek 6 rokov. S účinnosťou od 1. 1. 2021 bol odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky zrušený. Zákonný zástupca dieťaťa však môže požiadať riaditeľku MŠ o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Žiadosť musí byť podaná písomne a musí sa doložiť odporúčanie Centra ped.-psych. poradenstva a prevencie a detského lekára. Aj v takomto prípade však zákonný zástupca musí prísť s dieťaťom na zápis do 1. ročníka (v súlade s § 19 školského zákona). Ak dieťa dovŕši vek šesť rokov až v mesiacoch september -  december a rodičia sú presvedčení o tom, že dieťa je zrelé a spôsobilé nastúpiť do školy (dieťa s predčasne rozvinutými školskými schopnosťami), písomne požiadajú riaditeľku školy, aby bolo výnimočne prijaté takéto dieťa do školy a k žiadosti doložia súhlasné stanovisko Centra ped.-psych. poradenstva, detského lekára a doklad o získaní predprimárneho vzdelania (osvedčenie z MŠ).

    Dieťa nemusí byť zapísané do školy, do ktorej patrí podľa svojho bydliska. Zákonný zástupca má možnosť výberu.

     

    Organizácia a priebeh zápisu

     

    Zápis je prvou príležitosťou školy zoznámiť sa s dieťaťom, posúdiť, či je na školu zrelé, pripravené (nezávisle od vyjadrenia Centra ped. - psych. poradenstva a prevencie, Súkromná ZŠ s MŠ robí vlastné testy školskej zrelosti).

     

    Samotný zápis dieťaťa do Súkromnej ZŠ s MŠ sa skladá z dvoch častí:

     

    1. Formálna časť

     Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa na našu školu, vyplnia elektronickú prihlášku. Tí rodičia, ktorí tak z nejakého dôvodu neurobia, vyplnia prihlášku v deň zápisu v prítomnosti povereného pedagóga, ktorý hneď odpovedá na ich prípadné otázky. Všetky žiadosti  – o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, o predčasné zaškolenie, o povolenie individuálneho  vzdelávania, o štúdium v zahraničí  – si môžete stiahnuť z našej stránky, vyplniť a doniesť na zápis alebo vyplniť priamo na zápise.                               

     

    1. Rozhovor a samotné činnosti s dieťaťom, na základe ktorých možno orientačne posúdiť pripravenosť dieťaťa na vstup do školy.

    Tieto činnosti sú organizované hravou formou a trvajú približne 45 minút. Deti sú

    s pedagógmi v jednotlivých triedach, kde sú pre ne pripravené „rozprávkové“ úlohy, ktoré nám pomôžu zistiť, či je dieťa na školu dostatočne pripravené. Sú zamerané na grafomotoriku, kresbu, reč, sluchové vnímanie a pamäť, zrakové vnímanie a pamäť, vnímanie priestoru, času, základné matematické predstavy, sociálne zručnosti. Po ich vyriešení sú deti odmenené malou pozornosťou. Počas riešenia úloh si pedagóg všíma pozornosť dieťaťa, emocionálne a sociálne správanie, pracovné tempo, samostatnosť, porozumenie inštrukciám.

     

    Po vyhodnotení zápisu riaditeľka rozhodne o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na našu školu, odporúča návštevu logopéda, prípadne odporúča pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. Rodičov detí, ktoré sa na zápise prejavia ako „nepripravené“ v určitej oblasti – emocionálnej, motorickej, rozumovej - riaditeľka telefonicky kontaktuje a pozve ich na stretnutie, aby sa zistil dôvod ich neúspechu, ktorým môže byť hoci len momentálna nepozornosť, indisponovanosť, strach zo zápisu, ale môže to byť aj skutočnosť, že ide o deti, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby alebo ešte nedosiahli školskú spôsobilosť. V takomto prípade riaditeľka odporúča rodičom obrátiť sa na centrum pedagogicko-psychologického poradenstva. Následne riaditeľka vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do školy (zvyčajne do 2 týždňov od zápisu). Kapacita jednej triedy v Súkromnej ZŠ s MŠ je max. 18 žiakov.

     

    Riaditeľka nerobí žiaden výber pri prijímaní detí do školy.

    Škola je otvorená pre všetky deti, nezávisle od vierovyznania.

    Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať ešte pred zápisom, prípadne ak sa budete chcieť pozrieť do školy, kontaktujte nás

    na t. č.: 0915949733

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje