Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školySúkromná základná škola s materskou školou, Námestie slobody 100, Sabinov
Adresa školyNámestie slobody 100
Telefón0915949733
E-mailszssabinov@primaskola.xyz
WWW stránkahttps://www.primaskola.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Silvia Urdzíková  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predseda   
pedagogickí zamestnanci   
ostatní zamestnanci   
zástupcovia rodičov   
zástupca zriaďovateľa   
iní   

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov
Sídlo
Telefón
E-mail

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 174

Počet tried: 14

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried11111212111
počet žiakov232714151325192315174
z toho v ŠKD17131312     55

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
PP na plný úväzok2212
PP na znížený úväzok3 
Na dohodu 1

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 18 
vychovávateľov 2 
pedagogický asistent 3 
školský špeciálny pedagóg 1 
školský digitálny koordinátor 1 
spolu 25 

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiád a rôznych súťaží; tento školský rok sa nám podarilo vysúťažiť vybavenie pre novú učebňu informatiky - 15 notebookov a 1 dataprojektor.

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
ANJ olympiáda11. miesto   
BIO olympiáda C11. miestoúspešný riešiteľ  
MAT olympiáda Z611. miesto   
MAT olympiáda Z811. miesto   
MAT olympiáda Z912. miestoúspešný riešiteľ  
NEJ olympiáda42x1. miesto, 2. miesto, 3. miesto   
FLL mladší žiaci4 účasť  
FLL starší žiaci8 3. miesto  
Hviezdoslavov Kubín22. miesto, 3. miesto   
RoboCup on stage4  3. miestoúčasť
RoboCup konštrukcia4  3. miestoúčasť
SARM42. miesto, 1x laureát   
VYV Csontváryho topánky31. miesto, 2. miesto, 1xcena poroty   
VYV Maľujeme pre mamu22 ocenení   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Biela pastelka - spolupráca pri celoslovenskej verejnej zbierke - vyzbieraná suma: 180,30 €.

Aktiivita
Biela pastelka

§ 2. ods. 1 h

Projekty

V školskom roku 2021/2022 bola škola zapojená do projektov:

Ovocie do škôl

Mliečny program pre školy

Národný projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

IT Akadémia partner - Vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt: edIT1 - funkcia školský digitálny koordinátor a vybavenie pedagogických a odborných zamestnancov IKT

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 2 a

ŠVVP na MŠ

Počet detí so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 2 b

Úspešnosť žiakov

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení        
prijatí        
% úspešnosti        

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIOCMACSJČAPČASČSPDEJETVFIGFYZGEOHUVCHEINV
               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
5. A               
6. A               
6. B               
7. A1,261,21     1,53  1,681,42 1,32 
8. A1,51,83     1,92  1,831,5 1,58 
8. B1,641,82     1,82  1,911,82 1,73 
9. A1,21,27     1,27  1,671,6 1,4 

TriedaINFJAKKorčuliarsky kurzLyžiarsky kurzMATMPINAVNEJOBNODPPlavecký kurzPČ1PČ2PPAPRV
               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
5. A               
6. A        1,17      
6. B        1,17      
7. A1,32   1,79  1,631,47      
8. A1,83   2,08  21,75      
8. B2,18   2,18  21,91      
9. A1   1,73  1,41,27      

TriedaPRIPVORSRŠF1RSF2RSF3RSF4RSF5RŠF6RUJSJLSPRSVPŠkola v prírodeŠKD
               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A           1   
2. A           1   
3. A           1   
4. A           1   
5. A           1   
6. A           1   
6. B           1   
7. A         1,331,841   
8. A         1,572,081,17   
8. B         2,52,361   
9. A         1,91,871   

TriedaSPPTanečný kurzTECTSVTEVTKCTRHUAKVLAVOLVYUVYDVYVZBSZAP
               
ŠKD 1               
ŠKD 2               
1. A               
2. A               
3. A               
4. A               
5. A               
6. A               
6. B               
7. A  1,21            
8. A  1,33            
8. B  1,55            
9. A  1,47            

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
180018
ŠKD 1280028
ŠKD 2250025
1. A171700
2. A151500
3. A141400
4. A151500
5. A131300
6. A121200
6. B121200
7. A191900
8. A121110
8. B111100
9. A151500

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

= Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatívne finančné prostriedky 511 879€

Nenormatívne finančné prostriedky 42 461€:

- príspevok na MŠ 3 572€

- pedagogický asistent 13 404€

- školský digitálny koordinátor 14 836€

- vzdelávacie poukazy 3 296€

- príspevok na učebnice 3 053€

- príspevok na edukačné publikácie 3 157€

- finančné prostriedky na profesijný rozvoj pedag. zamestnancov 1 143€

- lyžiarsky kurz 0€

- škvP 0€

= Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - Obedy 38 153€

= Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 70 548€

V sume spolu je zahrnuté: Školné, ŠKD, Krúžky, Rodičovský príspevok, Lyžiarsky kurz, Plavecký kurz, Škola v prírode, Exkurzia Osvienčim,

= Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov - Dotácie mesta 107 766€

- školská jedáleň 32 255€

- školský klub detí 33 953€

- MŠ a ŠJ pri MŠ 41 558€

= NIVAM Prešov Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" 51 148€

- školský špeciálny pedagóg 20 090€

- 2x pedagogický asistent 31 058€

=Dotácia na stravu Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Prešov - 14 274€

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Futbal11 Mgr. Jozef Červeňák
Hudobné projektíky6 Mgr. Silvia Urdzíková
Internetová kaviareň38 Mgr. Miriam Matisovská
Konverzácia v RUJ2 Mgr. Júlia Komarová
Lego8 Mgr. Anna Štofániková
Malý výskumník7 Mgr. Margita Krivdová Jurková
Programovanie - príprava na RoboCup7 Mgr. Anna Štofániková
ŠKD 129 Mgr. Mária Drutarovská
ŠKD 225 Mgr. Mária Trávniková
Športové hry24 Mgr. Jozef Červeňák
Tvorivý ateliér 114 Mgr. Martina Plavčanová
Tvorivý ateliér 25 Mgr. Martina Plavčanová
Zumba 1.skupina10 Mgr. Mária Drutarovská
Zumba 2.skupina11 Mgr. Mária Drutarovská

Záver

Vypracoval: Mgr. Silvia Urdzíková

V Sabinove, 17. apríla 2024

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje