• R A D A  Š K O L Y

   pri Súkromnej ZŠ s MŠ, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

    

   Plán zasadnutí na rok 2023

    

        V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia štyri stretnutia rady školy. Podľa aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

        Obsah jednotlivých stretnutí vyplýva hlavne z ustanovenia § 5 ods. 7 a podľa konkrétnych podmienok školy budú zaradené ďalšie aktuálne otázky.

    

   Február – stretnutie členov Rady školy, ktorých funkčné obdobie skončilo 17. 3. 2023 z dôvodu prípravy volieb.

    

   Marec

   1. Zoznámenie sa novozvolených členov rady školy
   2. Informácia o priebehu volieb na členov rady školy na funkčné obdobie marec 2023 – marec 2027
   3. Voľba predsedu a podpredsedu rady školy
   4. Schválenie štatútu rady školy
   5. Plán práce na rok 2023 - schválenie
   6. Diskusia a záver

   Jún

   1. Oboznámenie s výsledkami hospodárenia školy v roku 2022
   2. Oboznámenie s rozpočtom školy na rok 2023
   3. Počty prijímaných žiakov do 1. ročníka aj žiakov prestupujúcich do vyšších ročníkov ZŠ a do MŠ  na školský rok 2023/2024; žiaci na domácom vzdelávaní
   4. Úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy
   5. Zhodnotenie činnosti školy v školskom roku 2022/2023 – akcie, krúžky, kurzy, chod školy
   6. Prerokovanie Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2023/2024
   7. Prerokovanie zmien v organizácii vyučovania, skladby vyučovacích predmetov, úpravy učebných plánov
   8. Návrh krúžkov v školskom roku 2023/2024
   9. Diskusia a záver

   Október

   1. Informácia o pedagogicko-organizačnom zabezpečení školského roka, personálne, priestorové a materiálne zabezpečenie
   2. Informácia o využívaní priestorov školy a priestorov elokovaného pracoviska
   3. Školské strediská – školská jedáleň a školský klub detí, elokované pracovisko – odborné učebne, materská škola
   4. Oboznámenie s akciami školy v školskom roku 2023/2024
   5. Schválené projekty, do ktorých je škola zapojená
   6. Spolupráca s inými subjektmi v školskom roku
   7. Návrhy na plán práce rady školy na rok 2024
   8. Vypracovanie výročnej správy
   9. Diskusia a záver
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje