• Súkromná základná škola  s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov,
      vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
     

     Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

     

    Kategória PZ: asistent učiteľa
    Termín nástupu: 1. 11. 2021
    Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%
    – pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ na dobu do 31. 08. 2022.

    Požiadavky na uchádzačov:
    Kvalifikačné predpoklady
    – predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
    Zoznam požadovaných dokladov:
    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný životopis,
    • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
    • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
    • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
    • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov,

    Platové podmienky:
    • funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom a súhlasom na spracovanie osobných údajov zasielajte elektronicky na adresu: silva@centrum.sk do 26. 10.2021. Na osobný pohovor budú pozvaní iba vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

    KONTAKT:
    Zamestnávateľ: Súkromná základná škola  s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov
    Riaditeľ školy: Mgr. Silvia Urdzíková, e-mail: silva@centrum.sk

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje