• Comenia Script

   • Comenia Script

    Comenius (Ján Ámos Komenský); Script (písmo na písanie)

     

    je názov alternatívneho typu nespojitého písma, ktoré bolo vyvinuté v roku 2009 v Českej republike v rámci projektu Comenia - České školní písmo. Od roku 2010 bolo dva roky testované Ministerstvom školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Pilotného overovania sa zúčastnilo 33 škôl – základných, špeciálnych, domácich, škôl pre deti so zrakovým postihnutím, praktických škôl. Následne ho Ministerstvo školstva odporučilo ako plnohodnotnú alternatívu ku klasickému spojitému písmu. Vizuálne pripomína tlačené písmo. Autorkou písma aj ďalších grafických materiálov je grafička Radana Lencová. Garantkou Comenia Script na Slovensku je Mgr. Andrea Cinegová.

     

    Comenia Script je vytvorené pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, že je jednoduché a čitateľné. Pri jeho tvorbe autorka vychádzala z prirodzených grafických tendencií detí aj dospelých. Vychádzala napríklad z toho, čo sa deti naučia samé pred vstupom do školy – paličkové písmo. Vynechala všetko, na čom – podľa nej – padá čitateľnosť písma – vlnovky, háčiky i spoje a ponechala iba samotné „čisté“ tvary písmen. Je to vlastne veľmi zjednodušená forma písma, ktorá sa podobá tlačenému písmu, pričom každý, kto tento spôsob písma využíva, do istej miery si ho prispôsobuje svojim individuálnym potrebám (v rámci istých hraníc).

    Comenia Script je nespojené písané písmo. Má jednoduchú veľkú abecedu, ktorá je blízka deťom, predškolákom. Malá abeceda je inšpirovaná renesančnou kurzívou. Pisári písali veľmi rýchlo a pritom čitateľne. Základná časť malých písmen je o trošku väčšia a preto sa deťom píše jednoduchšie. Viacero písmen sa píše jedným ťahom. Je zachovaný princíp priraďovania, aby si písmo zachovalo čitateľnosť. Písmo má namiesto štyroch tvarov písmen iba dve – veľké a malé písmená; pri písaní sa znamienka píšu hneď a nie až po dopísaní slova, čím sa obmedzí zabúdanie písať interpunkčné znamienka. Zároveň je tento typ písma čitateľnejší, a teda vhodnejší pre ľavákov, či pre deti s poruchami písania – pre dysgrafikov.

    V ponuke sú odporúčané ťahy pre ľavákov a tiež ďalšie tvary, ktoré sa deti učia v 2. ročníku. Sú to doporučené tvary, deti si môžu vybrať tvar, ktorý im je bližší.

    V 1. ročníku píšu deti na riadok kolmo, v 2. ročníku sa učia písať so sklonom. Vyberú si to, čo im vyhovuje. V 2. ročníku sa zvyšuje rýchlosť písania, tvary sú už zautomatizované, písmo vypísané a jednotlivé slová vyzerajú akoby boli písané jedným ťahom.

     

    Variácie Comenia Script

     

    • Comenia Script B  vhodné pre deti s poruchou písania (dysgrafiou),
    • Comenia Script A, Comenia Script Pro – bežná rukopisná forma s čiastočným napojovaním písmen,
    • Comenia Script, Kaligrafická forma – pre rôzne výtvarné vyjadrenia.

     

    Charakteristika Comenia Script (podľa R. Lencovej):

     

    • tvary tohto písma sú bližšie tlačenému písmu,
    • neobsahuje  4 verzie každého písmena – malé (tlačené a písané) a veľké (tlačené a písané), ale iba dve,
    • abeceda je veľká a malá, podstatne jednoduchšia ako zložité barokové ťahy súčasnej školskej norm,
    • sklon písma, rovnako ako šírka písmen, je individuálna, so sklonom sa deti zoznamujú až v 2. ročníku,
    • napájanie písmen je voliteľné, dokonca písmená vôbec nemusia byť spájané, iba sa priraďujú vedľa seba, čím sa eliminuje nečitateľnosť písma, ktorá vzniká aj z dôvodu neprerušovaného písaného ťahu; priraďovanie písmen umožňuje písať diakritické znamienko hneď nad písmenom, nie až po napísaní celého slova,
    • písmo viac rešpektuje potreby dnešných detí, ktoré vo vyššom veku od klasického písaného písma aj tak upúšťajú,
    • tým, že je písmo jednoduchšie, ľahšie sa číta a pomáha deťom lepšie porozumieť textu; zároveň môže byť ľahšie čitateľné aj v zahraničí a naopak, čím sa uľahčí komunikácia,
    • viac rešpektuje inakosť štýlu písania ľavákov, ako aj potreby detí s poruchami učenia, mentálne či telesne hendikepované deti; Comenia Script má vypracované ťahy pre pravákov i ľavákov,
    • niekoľko písmen a číslic má viacero variantov a dieťa si môže samo zvoliť, ktorý tvar bude preferovať; deti sa s nimi zoznamujú až v 2. ročníku.

    Písanky a didaktický materiál

     

    • V 1. ročníku používajú deti písanky Viem písať 1, 2 a na rozcvičenie ruky Kreslím tvary. V 1.ročníku sa dbá na rovnomernosť písmen, na správne tvarové varianty, na správne usadenie interpunkčných znamienok, na rovnomerné medzery medzi slovami. Deti si kreslia zo začiatku hviezdičky medzi slovami alebo používajú ukazovák.
    • V 2. ročníku sa deti učia tvarové varianty a písanie so sklonom. Používajú písanky Viem písať na cestách 1,2. Sprievodcom je Plyšiačik Myšiačik. Deti sa okrem zdokonaľovania písania zároveň oboznamujú i s rôznymi krajinami a mestami. Súčasťou sú pútavé básničky.
    • V 3. ročníku je už písmo dostatočne individuálne, dbá sa na dynamiku a rovnomernosť písania. Používa sa písanka Putujeme za písmom. Deti i dospelí sa môžu oboznámiť so vznikom písma od úplných prvopočiatkov až po súčasnosť.
    • K dispozícii sú i rôzne didaktické pomôcky ako obrázkové písmená, ktoré deťom pomáhajú pri vybavovaní si jednotlivých písmen. Ide o veľké, malé písmená a číslice.
    • Jednotlivé diakritické znamienka sa píšu hneď po napísaní každého písmenka, nie až po napísaní celého slova. To znamená, že i pri slovnom prejave deti jednotlivé myšlienky nemusia prerušiť pri dopísaní znamienok. Tak ako ide o čítanie s porozumením, pri písme Comenia Script ide o písanie s porozumením. 

     

    Je dobré, že škola, prípadne rodičia majú možnosť vybrať si, či sa ich deti budú učiť písať tradičným písaným písmom alebo či budú písať písmom Comenia Script. V prípade záujmu našich žiakov vo vyšších ročníkoch o tento typ písma je možné zakúpiť žiakom písanky a prejsť na tento typ písma buď samoštúdiom alebo v rámci krúžku po individuálnej dohode.

    (https://mamaaja.sk/clanky/dieta/comenia-script-nahradi-klasicke-pisane-pismo; https://www.indicia.sk/aktualne-skolenia/comenia-script/o-pisme)

     

    Comenia Script v praxi...

    (článok pre časopis Mama a ja; 30. 1. 2018, autor PaedDr. Dagmar Baluchová)

    Nás zaujímalo, ako to vyzerá s vyučovaním písma Comenia Script v praxi. Svoje vyjadrenie nám poskytla Mgr. Miriam Matisovská, učiteľka na 1. stupni Súkromnej základnej školy v Sabinove. Toto písmo ju zaujalo už skôr a keď sa vyskytla možnosť absolvovať kurz, na základe ktorého sa stala certifikovanou lektorkou tohto písma, neváhala.

    „Chcela som skúsiť vyučovať deti v tomto písme. Keď som to predostrela rodičom mojich žiakov (druhákov), súhlasili. Hoci v 1. ročníku sa deti naučili klasické písané písmo, na začiatku 2. ročníka sme teda začali s Comenia Script. Rodičia mojich žiakov mi veria a ja si to veľmi vážim. Hoci možno aj mali obavy, spolu sme ich prekonali. S ich písomným súhlasom a so súhlasom vedenia našej školy sme teda do toho šli.

    Moja druhácka trieda bola prvá na našej škole, ktorá toto písmo skúsila. Paralelná trieda ostala pri klasickej forme písma, avšak traja žiaci z tejto triedy, ktorí mali problémové písanie, nabehli tiež na Comenia Script. A deti z ostatných ročníkov, ktoré o to mali záujem, alebo ich odporučila učiteľka slovenského jazyka, pretože mali nečitateľné písmo a toto písmo je pre ne vhodnejšie, vyučujem v rámci krúžku.“

     

    Súhlas rodičov je potrebný, žiadna škola nemôže (zatiaľ) používanie tohto typu písma nariadiť. Je na učiteľovi, ako situáciu zvládne, ak sú napr. 1 či 2 rodičia proti. Môže sa rozhodnúť vyučovať celú triedu vo všetkých (alebo len v niektorých) predmetoch v písme Comenia script a žiakov, ktorých rodičia nesúhlasili, učiť klasickým písmom. Hoci je to, pochopiteľne, náročnejšie...

     

    Aj v iných predmetoch

    Žiaci M. Matisovskej používajú Comenia Script vo všetkých predmetoch, aj v tých, ktoré ich neučí ona. Ostatní učitelia sú s tým uzrozumení, sami toto písmo ovládajú a v tejto triede ho používajú. „Hoci by nebol problém, ak by učiteľ na tabuľu písal klasickým písmom. Moji žiaci sa ho naučili v 1. ročníku, vedia ho písať aj čítať, ale postupne, ako sme prešli na Comenia Script, je pre ne prirodzenejšie používať toto tlačené písmo.“

    Najčastejšia obava z Comenia Script

    Mnohí by mohli argumentovať tým, že deti, ktoré výučbu písaného písma vynechajú a rovno od 1. ročníka prejdú na Comenia Script, budú mať neskôr ťažkosti, ak sa stretnú s písaným písmom (na čo upozorňujú aj odporcovia tohto písma). 
    Aj tu však Mgr. Matisovská oponuje: „Ak si v počítači prejdete rôzne fonty písma, zistíte, že jednotlivé písmená sú vo väčšine veľmi podobné. Písmeno „a“ je identické takmer vo všetkých typoch. Písané písmo (klasické) sa vyznačuje iba tzv. spojmi písmen, ktoré môže mať dieťa, ktoré sa klasicky písať neučilo, problém napísať (teda pospájať plynulo jednotlivé písmenká pri písaní, napr. br, or  atď.), ale prečítať ich dokáže bez problémov.“

    Navyše, všade okolo nás sa deti stretávajú s tlačenou podobou písmen – či už sú to nápisy na obchodoch, rozprávky v knihách, články v časopisoch, údaje na obaloch potravín, titulky v televízii... A tak je pre ne prirodzenejšie rozoznávať tlačené písmenká. Písané písmo je niečo navyše. Okrem toho, mnohé západné krajiny ho vôbec nemajú a napr. aj pri výučbe angličtiny deti automaticky používajú tlačené písmo.

    Jemná motorika

    Zaujímalo nás, ako na túto novinku nabehli samotní žiaci.

     „S veľkou radosťou,“ hovorí Miriam Matisovská. „Bolo to oveľa jednoduchšie, ako keď sme začínali s písaným písmom. Veľmi sa tešili. A za veľké pozitívum považujem aj to, že ruka sa im pri tomto písme oveľa menej zaťažovala ako pri klasickom písanom písme, čo žiaci od začiatku pociťovali. Ani po sluchovej rovine, pri písaní diktátov, deti od začiatku nemali problém. Nezastavovali sa nad písmenkami, išlo to rýchlo a dobre.“

    Práve táto menšia náročnosť na jemnú motoriku (pohyby rúk a prstov) nahráva tiež oponentom tohto písma. Argumentujú tým, že u detí sa používaním Comenia Script menej rozvíja jemná motorika.

    Avšak, v 6 – 7 rokoch veku, keď deti začínajú  s písaním, je už jemná motorika podstatne rozvinutá a do veľkej miery ju ovplyvnilo to, ako sa s dieťaťom pracovalo v predškolskom období (či rado, veľa a správne kreslilo, strihalo, maľovalo atď.). Navyše, aj na 1. stupni základnej školy je veľa možností, kde môžu deti svoju jemnú motoriku ešte rozvíjať, napr. hrou na hudobný nástroj, návštevou výtvarného  či športového krúžku ap. Spoliehať sa iba na to, že dieťa si jemnú motoriku bude rozvíjať len pri písaní, vonkoncom nestačí.

     

    Výhoda pre deti s poruchami učenia i ľavákov

    Comenia Script sa výborne osvedčilo aj u detí s poruchami učenia, najmä s dysgrafiou (porucha písania). Tento typ písma je pre tieto deti prijateľnejší, ľahší a ich písmo je čitateľnejšie.

    Dobré skúsenosti sa zisťujú aj u zrakovo postihnutých detí. „Toto písmo je sčasti upravené aj pre ľavákov,“ dodáva Mgr. Matisovská a pokračuje: „Napr. je to pri všetkých písmenkách, ktoré sa ťahajú zľava doprava. Ďalej, v abecede majú možnosť vybrať si u niektorých písmen (napr. k, ž atď.) dvojtvar, ktorý je pre ne prijateľnejší. Tiež sa toto písmo ľavákom  ľahšie číta.

     

    Nesprávny úchop

    Mnohé deti nastupujú do školy so zlým úchopom, t.j. nesprávnym držaním pera či ceruzky. Učitelia na 1. stupni v našich školách sa dokonca zhodujú v tom, že 80 až 90 % slovenských detí má zlý úchop.

    Dôsledky toho sú zjavné – deti si zbytočne preťažujú ruku, rýchlo sa unavia, následne majú nechuť k písaniu atď. Tento stav sa pri Comenia Script lepší, keďže deti nevyužívajú pri spájaní písmen spoje (o ktorých sme už hovorili), a tým píšu ľahšie a voľnejšie.

    „Celý prvý ročník som na tom u svojich žiakov bazírovala. Ak ich na to upozorním, upravia si držanie pera či ceruzy, no o chvíľu držia písaciu potrebu zasa zle. Sami však vidia, že nesprávne držanie im unavuje ruku, prekrývajú si zošit, zle vidia na úlohu, ale napriek tomu s tým mnohí žiaci, a nielen na našej škole, bojujú.“

     

    Špeciálne zošity

    Nácvik písma Comenia Script prebieha v špeciálnych zošitoch už aj v slovenskom jazyku, ktoré rodičia musia deťom zakúpiť (nie je ich dostať v bežných papiernictvách, objednávajú sa cez internet zo špeciálnych stránok).

    Tieto zošity nielenže majú predpísané písmo Comenia Script, ale majú aj osobitné riadky, ktoré deťom určujú výšku, do akej majú písať písmenká. Mgr. Matisovská: „Tieto zošity sú veľmi dobre vypracované. Deťom sa do nich výborne píše, sú prehľadné, pútavé, a navyše rozvíjajú aj inteligenciu detí. Celým zošitom je vyrozprávaný príbeh – žiaci cestujú po svete, ku každému písmenku je nejaká krajina, vlajka atď.“

    Možno povedať, že za prvé dva roky žiaci zvládnu techniku písania, takže vo vyšších ročníkoch už samotný nácvik písmen nie je nutný, ich aplikovanie do všetkých vyučovacích predmetov však áno.

     

    Tvary písmen a rýchlosť písania

    Výhodou tohto písma je aj to, že sa nebazíruje až tak na tom, aby sa výsledné písmo žiaka úplne podobalo na predlohu, t.j. aby každé písmenko bolo úplne rovnaké ako jeho predpísaný vzor. 

    „Každé dieťa si takto vytvorí svoj typ písania. Má predpísané tvary, ktoré sú v určitej miere akceptovateľné, len to, či písmo bude tenšie alebo trochu vyššie, je už podľa individuality dieťaťa,“ poznamenáva M. Matisovská.

    Keďže jednotlivé písmená nie sú pospájané, môže sa zdať, že písanie je pomalšie. Spočiatku, keď sa deti s týmto písmom iba zoznamujú, to tak môže byť. Avšak neskôr, keď si ho zautomatizujú, je rýchlosť ich písania porovnateľná s deťmi, ktoré píšu klasickým písaným písmom.

     

    Čitateľnosť a úhľadnosť – základné kritériá

    Práve väčšia voľnosť pri písaní uberá deťom aj traumy z toho, že píšu škaredo, že sa im nedarí. „Občas sa stane, že si niektorý žiak mýli podobné písmenká, napr. „r“ a „v“. Alebo má väčší sklon. Ak je však písmo stále dostatočne čitateľné, je to v poriadku.“ 

    Práve čitateľnosť písma Comenia Script je jeho veľkou devízou, a preto sa k nemu prikláňa aj čoraz viac starších detí, ktorým robí klasické písané písmo problém. S tým súvisí aj úhľadnosť písma, a teda aj samotných zošitov. 

    Mgr. Matisovská na margo toho konštatuje: „Práve kritérium úhľadnosti bolo pre mňa osobne najväčšie plus, keď som sa s týmto písmom zoznamovala. Viem, koľko síl stojí mnohé deti, aby písali úhľadne, a napriek tomu sa im to nedarí a sú z toho frustrované. Pri Comenia Script dosahujú tento cieľ podstatne ľahšie, čo im dodáva sebavedomie.“

    Ona sama vidí v tomto písme veľký potenciál. Mnohé deti na 2. stupni ZŠ uprednostňujú toto písmo pred klasickým písaným, pretože je pre ne ľahšie a často ho využívajú aj pri výučbe cudzích jazykov. Ale keďže sa oficiálne Comenia Script neučili, používajú rôzne vlastné formy písma, ktoré niekedy dokážu po sebe prečítať len samy.

    Je možno teda otázkou času, kedy sa toto písmo začne na našich školách učiť plošne, čo uvítajú nielen žiaci, ktorí sa rozhodnú na strednej či vysokej škole študovať v zahraničí (kde o našom klasickom písanom písme nemajú ani potuchy). Bude to tiež jeden z krokov vpred – k odbremeneniu detí, ich prílišnému zaťažovaniu a, v konečnom dôsledku, aj krok  k modernizácii nášho školstva.

     

    A ak by sme sa vrátili k úvodu nášho článku, kde ministerstvo upozorňuje na to, že každý žiak je povinný používať písmená písanej abecedy – aj túto podmienku Comenia Script spĺňa. Písané písmo je totiž KAŽDÉ písmo, ktoré sa píše rukou – teda klasické, ako aj toto, alternatívne...


    (https://mamaaja.sk/clanky/dieta/comenia-script-nahradi-klasicke-pisane-pismo)

     

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje