• Zápis detí do súkromnej materskej školy

    Pozývame Vás na zápis do Súkromnej materskej školy,

    ktorý sa bude konať vo štvrtok, 18. mája 2023, v čase od 16:00 do 17:30

    v priestoroch Súkromnej materskej školy, Námestie slobody 7, (1. poschodie).

    K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa

    a občiansky preukaz zákonného zástupcu (k nahliadnutiu; nie je potrebné robiť žiadne kópie).

    Na zápise sa nevyberá žiaden finančný poplatok.

    Pre deti, ktoré začnú navštevovať Súkromnú materskú školu od septembra 2023,

     bude školné 150 eur mesačne.

     

    Pre urýchlenie administratívneho spracovania  zápisu Vás prosíme

    o elektronické vyplnenie prihlášky.

    https://primaskola.edupage.org/register/

     

    Organizácia a priebeh zápisu

    Zápis je prvou príležitosťou materskej školy zoznámiť sa s dieťaťom.

    Samotný zápis dieťaťa do Súkromnej MŠ sa skladá z dvoch častí:

    1. Formálna časť -  Rodičia, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do našej materskej školy, vyplnia elektronickú prihlášku. Následne si stiahnu žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (alebo vyplnia vlastnú žiadosť), vyplnia ju a podpíšu (obaja rodičia). Prílohou žiadosti je potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na pobyt v kolektíve , ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Vypísanú a potvrdenú žiadosť donesie rodič v deň zápisu a odovzdá ju riaditeľke materskej školy. Riaditeľka žiadosti hneď na zápise skontroluje a zodpovie prípadné otázky zákonných zástupcov. Zákonní zástupcovia budú mať možnosť prezrieť si priestory Súkromnej materskej školy.
    2. Zoznámenie sa s dieťaťom, rozhovor a samotné aktivity s dieťaťom, ktoré budú organizované hravou formou. Deti budú s triednymi učiteľkami v herni, kde budú pre ne pripravené rôzne veselé aktivity.

    Po vyhodnotení zápisu riaditeľka vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do Súkromnej materskej školy (vzhľadom ku kapacitným možnostiam materskej školy) - najneskôr

    do 15. 6. 2023. Rozhodnutie dostane zákonný zástupca poštou. Kapacita jednej triedy v Súkromnej MŠ je max. 18 detí od 3 do 6 rokov.

    Riaditeľka nerobí žiaden výber pri prijímaní detí do materskej školy.

    Súkromná materská škola je otvorená pre všetky deti.

    Aj v školskom roku 2023/2024 bude môcť dieťa plniť povinné predprimárne vzdelávanie

    aj formou individuálneho vzdelávania.

    Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, ktoré by ste chceli zodpovedať

    ešte pred zápisom, kontaktujte nás na t. č.: 0915949733.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje