• Školská knižnica pri Súkromnej základnej škole, Námestie slobody 100, 08301 Sabinov

     

    KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

     

    Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

    Školská knižnica poskytuje knižnično-výpožičné služby pre žiakov, učiteľov a iných zamestnancov našej školy, tiež pre rodičov našich žiakov.

    Služby používateľom sú poskytované bezplatne.

     

    Výpožičné služby:

    PONDELOK               12:30 – 14:30

    STREDA                    12:30 – 14:30

    PIATOK                     11:50 – 13:30

    Každý používateľ sa zaväzuje plniť ustanovenia štatútu knižnice, knižničného a výpožičného poriadku a riadiť sa pokynmi školskej knihovníčky.

    Vypožičanie kníh je možné len v prítomnosti školskej knihovníčky.

    Knižničný fond je majetkom školy, každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.

    Používateľ:

    • sa zaväzuje dodržiavať platný zákon o autorských právach v Slovenskej republike,
    • je povinný zachovávať poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice, byť ohľaduplný a nerušiť ostatných čitateľov,
    • nesmie prehadzovať knihy v regáloch a poškodzovať evidenčné číslo knihy,
    • si môže absenčne vypožičať naraz najviac 3 dokumenty. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť po dohode so školskou knihovníčkou, ak o to používateľ požiada,
    • je povinný si pri požičiavaní knižničný dokument skontrolovať, prípadné poškodenie hneď nahlásiť školskej knihovníčke.
    • je povinný vrátiť knižničný dokument v takom stave, v akom si ho prebral pri výpožičke. Do vypožičaných knižničných dokumentov nesmie robiť žiadne záznamy a nesmie ich poškodzovať žiadnymi inými zásahmi,
    • je povinný vrátiť knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote. Ak tak napriek napomenutiu neurobí, musí nahradiť škodu niektorou z týchto foriem:
    • výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
    • nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice
    • finančnou úhradou ceny knihy.

    Pri určovaní finančnej úhrady vychádza knižnica nielen z pôvodnej ceny knižničného dokumentu, ale aj z hodnoty v čase straty alebo poškodenia.

    Žiaci, ktorí končia štúdium poskytované školou a zamestnanci školy pri rozviazaní pracovného pomeru, sú povinní vyrovnať si svoje záväzky.

    Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky a návrhy na prácu v knižnici.

    Ak používateľ nedodržiava ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku a ostaté nariadenia knižnice, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať knižnično-informačné služby knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.

    Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4.9.2017.

     

    V Sabinove, 4.9.2017

     

     

    Mgr. Silvia Urdzíková                                                          Mgr. Zlatica Miklošková

    riaditeľka školy                                                                     školská knihovníčka

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 12. 2018