Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Kontakt Štatút Knižničný a výpožičný poriadok Knižnica-zoznam kníh Novinky

Knižničný a výpožičný poriadok

Školská knižnica pri Súkromnej základnej škole, Námestie slobody 100, 08301 Sabinov

 

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

 

Knižničný a výpožičný poriadok upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej používateľov.

Školská knižnica poskytuje knižnično-výpožičné služby pre žiakov, učiteľov a iných zamestnancov našej školy, tiež pre rodičov našich žiakov.

Služby používateľom sú poskytované bezplatne.

 

Výpožičné služby:

PONDELOK               11:50 – 13:30

STREDA                    12:30 – 14:30

PIATOK                     11:50 – 13:30

Každý používateľ sa zaväzuje plniť ustanovenia štatútu knižnice, knižničného a výpožičného poriadku a riadiť sa pokynmi školskej knihovníčky.

Vypožičanie kníh je možné len v prítomnosti školskej knihovníčky.

Knižničný fond je majetkom školy, každý používateľ je povinný chrániť ho a nesmie ho poškodzovať.

Používateľ:

  • sa zaväzuje dodržiavať platný zákon o autorských právach v Slovenskej republike,
  • je povinný zachovávať poriadok, čistotu a ticho v priestoroch knižnice, byť ohľaduplný a nerušiť ostatných čitateľov,
  • nesmie prehadzovať knihy v regáloch a poškodzovať evidenčné číslo knihy,
  • si môže absenčne vypožičať naraz najviac 3 dokumenty. Výpožičná lehota dokumentu pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty. Výpožičnú lehotu je možné predĺžiť po dohode so školskou knihovníčkou, ak o to používateľ požiada,
  • je povinný si pri požičiavaní knižničný dokument skontrolovať, prípadné poškodenie hneď nahlásiť školskej knihovníčke.
  • je povinný vrátiť knižničný dokument v takom stave, v akom si ho prebral pri výpožičke. Do vypožičaných knižničných dokumentov nesmie robiť žiadne záznamy a nesmie ich poškodzovať žiadnymi inými zásahmi,
  • je povinný vrátiť knižničný dokument v stanovenej výpožičnej lehote. Ak tak napriek napomenutiu neurobí, musí nahradiť škodu niektorou z týchto foriem:
  • výtlačkom toho istého titulu v rovnakom alebo inom vydaní
  • nahradením knihy inou knihou podľa rozhodnutia knižnice
  • finančnou úhradou ceny knihy.

Pri určovaní finančnej úhrady vychádza knižnica nielen z pôvodnej ceny knižničného dokumentu, ale aj z hodnoty v čase straty alebo poškodenia.

Žiaci, ktorí končia štúdium poskytované školou a zamestnanci školy pri rozviazaní pracovného pomeru, sú povinní vyrovnať si svoje záväzky.

Používateľ má právo podávať ústne a písomné pripomienky a návrhy na prácu v knižnici.

Ak používateľ nedodržiava ustanovenia knižničného a výpožičného poriadku a ostaté nariadenia knižnice, môže byť dočasne alebo natrvalo zbavený práva využívať knižnično-informačné služby knižnice. To ho nezbavuje povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v súlade s platnými právnymi predpismi.

Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 4.9.2017.

 

V Sabinove, 4.9.2017

 

 

Mgr. Silvia Urdzíková                                                          Mgr. Zlatica Miklošková

riaditeľka školy                                                                     školská knihovníčka

Počet návštev: 3454277