• Poplatky

   • Krúžky

    Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz (VP), 1 krúžok navštevuje zadarmo, za viac krúžkov platí 7 eur na mesiac.

    VP + 1k  0 eur/mesiac
    VP + 2k (3k, 4k, 5k) 7 eur/mesiac
    Ak žiak škole neodovzdá vzdelávací poukaz, za 1 a viac krúžkov platí 10 eur/mesiac
    0 VP + 1k (2k,3k,4k,...) 10 eur/mesiac

     

       Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci. Do konca septembra je   

        možné  upraviť  prihlášku a rozvrh krúžkov.

         Ak sa žiak nezúčastní krúžku je potrebné napísať ospravedlnenku, ktorú odvzdá vedúcemu krúžku.