Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školySúkromná základná škola, Námestie slobody 100, Sabinov
Adresa školyNámestie slobody 100
Telefón0915949733
E-maillubosurdzik@gmail.com
WWW stránkawww.primaskola.sk
ZriaďovateľMgr. Silvia Urdzíková

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Silvia Urdzíková0915949733 silva@centrum.sk
ZRŠMgr. Mária Jenčová0905957166 jencova.m@gmail.com
 
    

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Miriam Matisovská0907594280
pedagogickí zamestnanciMgr. Mária Trávniková0918278885
 Mgr. Zlatica Miklošková0911214941
   
ostatní zamestnanciIng. Lenka Zaletová 0908973092
   
zástupcovia rodičovIng. Zuzana Baňasová 0904496963
 Vladimír Šulik0940311999
 Lucia Straková0907297551
 Mgr. Jana Husivargová0905971218
zástupca zriaďovateľaMgr. Eva Novotná 0905860716
Mgr. Sylvia Džubáková0905297567
 Mgr. Anna Efstathopoulos 0901711235

Poradné orgány školy

Členmi metodického združenia sú všetci vyučujúci na 1. stupni + vychovávateľky; zastrešuje všetky predmety vyučované na 1. stupni + školský klub detí.

Na 2. stupni pracuje iba jedna predmetová komisia, ktorej členmi sú všetci učitelia 2. stupňa a zastrešuje všetky predmety vyučované na 2. stupni.

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
Metodické združenie na 1. stupniPaedDr. Štefánia BrajerčíkováSJL, ANJ, MAT, INV, PRI, VLA, VYV, HUV, TEV, PRV, NAV 
Predmetová komisia na 2. stupniMgr. Ľudmila DarákováSJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, INF, FYZ, CHE, BIO, DEJ, GEO, OBN, NAV, SVP, TEC, VYV, HUV, VYU, TSV 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 201

Počet tried: 13

Podrobnejšie informácie: Počet žiakov je aktuálny ku koncu školského roka. V priebehu školského roka odišli dve žiačky - z 1. A a 5. B triedy z dôvodu presťahovania sa. Dvaja žiaci ukončili domáce vzdelávanie z dôvodu nesúhlasu s podmienkami komisionálneho preskúšavania.

Počet individuálne začlenených žiakov je rovnako aktuálny ku koncu školského roka. Ich počet sa v priebehu roka menil - pribúdali ďalší žiaci, u ktorých sa postupne diagnostikovali poruchy aktivity a pozornosti a poruchy učenia.

Počas školského roka k nám prestúpili dvaja žiaci, ktorých zákonný zástupca požiadal o individuálne vzdelávanie. Zo základnej školy Šmeralova Prešov k nám prestúpil jeden žiak do 7. ročníka a zo základnej školy na ulici 17. novembra v Sabinove tiež jeden žiak do 5. ročníka.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried12122211113
počet žiakov232726272726151614201
z toho ŠVVP 3 333122118
z toho v ŠKD212621117    86

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: 28/15 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: 23/ 13 dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5/ 2 dievčatá

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2017

Školskú dochádzku ukončilo 14 žiakov 9. ročníka.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov21 1   

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Všetci žiaci 9. ročníka boli prijatí na stredné odborné školy a gymnáziá podľa svojho záujmu. Jeden žiak bol prijatý na gymnázium Konštantínova v Prešove na bilingválne štúdium, traja žiaci boli prijatí na gymnázium Komenského v Lipanoch, dvaja žiaci na súkromné gymnázium DSA v Sabinove. Osem žiakov sa hlásilo na stredné odborné školy - Stredná zdravotnícka škola - odbor zdravotnícky asistent, Stredná odborná škola - odbor kozmetik, hotelová akadémia, Stredná odborná škola podnikania - ekonomické lýceum,Stredná priemyselná škola elektrotechnická - odbory elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby a Stredná odborná škola veterinárna - odbor veterinárne zdravotníctvo a hygiena.

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení  68    
prijatí  68    
% úspešnosti  100 %100 %    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Všetci žiaci mali zo správania stupeň 1. Trom žiakom 6. ročníka Pedagogická rada navrhla dvojku zo správania. Všetci požiadali o druhú šancu, ktorú im Pedagogická rada odsúhlasila. Po vykonaní pomocných prác v škole vo svojom voľnom čase sa zmenil charakter výchovného opatrenia - zníženej známky - o jeden stupeň, t. j. na pokarhanie riaditeľom školy.

TriedaANJBIOCMACSJDEJFYZGEOHUVCHEINVINFMATNAVNEJOBN
1. A1          1,09   
2. A1,06          1,13   
2. B1          1,27   
3. A1,12          1,42   
4. A1,42          1,67   
4. B1,13          1,8   
5. A1,431,53  2 2,13   1,81,73 2,5 
5. B1,581,42  1,67 1,83   1,421,67 2 
6. A1,771,69  2,232,152,46   1,922,54 2,111,85
6. B1,851,85  2,461,772,69   1,851,69 2,251,31
7. A1,671,47  2,271,332,2 1,4 1,41,8 21,87
8. A1,311,44  2,251,691,63 1,63 1,311,94 1,56 
9. A1,431,86  2,141,362,36 1,5 1,361,71 2,071,29

TriedaPRVPRIPVORUJSJLSPRSVPŠKDTECTSVTEVTRHVLAVOLVYU
1. A  1 1,131         
2. A  1,06 1,191         
2. B  1 1,181         
3. A 1,31  1,541      1,31  
4. A 1,42  1,921      1,67  
4. B 1,33  1,731      1,33  
5. A   1,772,331  1,2      
5. B   1,51,751  1,17      
6. A   2,752,381  1,31      
6. B   1,752,231  1,15      
7. A   1,62,331         
8. A   1,862,191         
9. A    21         

TriedaVYVZBS
1. A  
2. A  
2. B  
3. A  
4. A  
4. B  
5. A  
5. B  
6. A  
6. B  
7. A  
8. A  
9. A  

Prospech žiakov

Prospeli všetci žiaci školy, všetci postupujú do vyššieho ročníka.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A212100
2. A161600
2. B111100
3. A242400
4. A111100
4. B141400
5. A101000
5. B121200
6. A131300
6. B111100
7. A151500
8. A151500
9. A141400

Dochádzka žiakov

Najviac hodín vymeškali žiaci 9. ročníka, najlepšiu dochádzku mali žiaci 8. ročníka. Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené lekárom alebo zákonným zástupcom žiaka.

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1. A21108552,91108552,9100,00
2. A16110368,94110368,9400,00
2. B1156251,0956251,0900,00
3. A24108445,78108445,7800,00
4. A1157552,2757552,2700,00
4. B14127591,07127591,0700,00
5. A1067367,3067367,3000,00
5. B1284170,0884170,0800,00
6. A13110885,23110885,2300,00
6. B1182074,5582074,5500,00
7. A15108372,20108372,2000,00
8. A1557738,4757738,4700,00
9. A141791127,931791127,9300,00

Výsledky externých meraní

8. ročník

všeobecné študijné predpoklady - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 66,9 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 61,4 %. 82,0 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo všeobecných študijných pedpokladov horší výsledok ako naša škola.

slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 55,5 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 54,0 %. 58,3 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo slovenského jazyka horší výsledok ako naša škola.

matematika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 66,6 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 60,0 %. 60,7 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok ako naša škola.

dejepis - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 47,5 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 46,2 %. 61,4 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z dejepisu horší výsledok ako naša škola.

fyzika - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 52,8 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 54,9 %. 45,7 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z fyziky horší výsledok ako naša škola.

9. ročník

matematika- priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 67,2 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 59,7 %.80,7 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste z matematiky horší výsledok ako naša škola.

slovenský jazyk - priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov je 60,3 %; priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR je 59,9 %. 57,3 % zúčastnených škôl dosiahlo v teste zo slovenského jazyka horší výsledok ako naša škola.


NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnostiRozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru
Testovanie 5-2016 - MAT2567,1%priemerná úspešnosť v SR - 62,3%4,8%
Testovanie 5-2016 - SJL2568,1%priemerná úspešnosť v SR - 63,1%5,0%
Komparo 816Matematika - 66,6 %  
  SJL - 55,5 %  
  Dejepis - 47,5 %  
  Fyzika - 52,8 %  
  VŠP - 66,9 %  
Komparo 914Matematika - 67,2 %  
  SJL - 60,3 %  
T9-2017 - Matematika1471,8 %priemerná úspešnosť v SR - 56,4 %15,4 %
T9-2017 - Slovenský jazyk1471,4 %priemerná úspešnosť v SR - 61,2 %10,2 %
Komparo 427Matematika  
  SJL  
  Prírodoveda  
  Vlastiveda  
  VŠP  
Komparo 626Matematia  
  SJL  
  Dejepis  
  Biológia  
  VŠP  

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Školský vzdelávací program je zameraný na výučbu jazykov a informatiky. Z tohto dôvodu je posilnená časová dotácia hodín týchto vyučovacích predmetov. Od 7. ročníka je jedna hodina anglického jazyka konverzačná s native lektorom. Druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka, v ponuke je nemecký jazyk a ruský jazyk. Počet hodín druhého cudzieho jazyka je v 5. a 6. ročníku 3 hodiny, v 7. a 8. ročníku 4 hodiny, v 9. ročníku 3 hodiny. Posilnená je aj časová dotácia hodín slovenského jazyka zo 4 na 5.

Informatika sa vyučuje od 1. ročníka 1 hodinu týždenne, na 2. stupni 2 hodiny týždenne. Na druhom stupni patrí informatika ku klasifikovaným predmetom.

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku12122211113
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.12122211113
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Informatika12  2211110
Informatická výchova  12     3

Nepovinné predmety

Škola ponúka pre žiakov 9. ročníka Cvičenia z matematiky a slovenského jazyka ako prípravu na testovanie T9.

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Cvičenia z matematiky911
Cvičenia zo SJL911

Rozširujúce hodiny

V súlade so ŠkVP sú voliteľné hodiny, ktorých počet upresňuje ŠVP využité ako rozširujúce hodiny pre jazykové vyučovanie a informatiku. V 1. a 2 ročníku sú pridané dve hodiny anglického jazyka, v 5. a 6. ročníku jedna hodina anglického jazyka.

Druhý cudzí jazyk sa vyučuje od 5. ročníka. Keďže tento predmet už nie je povinný podľa ŠVP, väčšina voliteľných hodín bola využitá práve na tento predmet, a to na vyučovanie ruského/nemeckého jazyka v počte hodín 3/týždeň v 5. a 6. ročníku. Predmet informatika sa vyučuje od 1. ročníka po jednej vyučovacej hodine/týždeň. Na 2. stupni je tento predmet v 5., 6. ročníku posilnený o jednu vyučovaciu hodinu.

Učebný variantTriedaPredmetPočet hodín v týždni
Cudzie jazyky 1. 9. ročník1. A,, 2. A, 2. BAnglický jazyk0+2
5.A, 5.B, 6.A, 6.BAnglický jazyk3+1
 5.A, 5.B, 6.A, 6.BDruhý cudzí jazyk0+3
Informatika1. A, 2. A, 2. BInformatika0+1
 5. A, 5. B, 6. A, 6. BInformatika1+1

Štruktúra tried

Škola nemá zriadené triedy pre nadané deti, pre žiakov nultéo ročníka ani špeciálne triedy, pretože žiakmi školy nie sú žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zloženie tried je rôzne, učitelia uplatňujú na hodinách individuálny prístup, náročnosť úloh a zadaní prispôsobujú schopnostiam jednotlivých žiakov.

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka123 
Bežných tried1217818
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu1320118

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Na škole pracujú pedagogickí zamestnanci s pracovnou zmluvou na dobu neurčitú aj na dobu určitú. Zamestnanci, ktorých týždenný úväzok je max. 8 hodín, uzavreli so zamestnávateľom dohodu o pracovnej činnosti.

Nepedagogickí zamestnanci pracujú na plný úväzok, majú uzavretú zmluvu so zamestnávateľom na dobu určitú i na dobu neurčitú.

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP135135
DPP3636
Znížený úväzok2 2 
ZPS 1  
Na dohodu5   

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

Na škole nepracujú nekvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. Všetci pedagogickí zamestnanci majú ukončené vysokoškolské štúdium 2. stupňa. Neplatí to pre pedagogického zamestnanca, ktorý je native lektorom a vyučuje konverzáciu v anglickom jazyku od 7. ročníka,

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov02323
vychovávateľov033
asistentov učiteľa0  
    
spolu02626

Predmety vyučované nekvalifikovane

V mesiacoch september - november bol nekvalifikovane vyučovaný aj predmet Anglický jazyk v 7. A triede 4 hodiny týždenne; po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky Mgr. M. Novákovou je tento predmet vyučovaný kvalifikovane. Od 7. ročníka vyučuje konverzáciu v ANJ native lektor, ktorý nemá ukončené pedagogické vzdelanie 2. stupňa.

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
6. AFyzika2
6. BFyzika2
7. AFyzika1
4. BPrírodoveda1
4. BPracovné vyučovanie1
5. BMatematika4
6. BMatematika4

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity I., II. - Mgr. Anna Štofániková, Mgr. Jozef Červeňák

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie druhej atestácie - Mgr. Anna Štofániková

Profesijná orientácia žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu - Mgr. Anna Štofániková

Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ - PaedDr. Štefánia Brajerčíková, Mgr. Jana Klocová, Mgr. Margita Nováková, Mgr. Jana Diová

Tréning a zážitkové učenie v edukačnom procese - Mgr. Juliana Ondášová

Prevencia sociálno-patologických javov v prostredí škôl a školských zariadení - Mgr. Juliana Ondášová

Telesná výchova na primárnom stupni vzdelávania a zvyšovanie záujmu detí o pohybové a športové aktivity - Mgr. Mária Novická

Špecializačné vzdelávanie inovačné

Modernizácia prípravy talentovaných žiakov ZŠ na odborné polytechnické a prírodovedné súťaže - Bc. Mária Trávniková

Polytechnická výchova v predmetoch biológia a chémia na druhom stupni ZŠ - Mgr. Ľudmila Daráková

Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa - Bc. Mária Drutarovská

Špecializačné vzdelávanie kvalifikačné

Výchovné a kariérové poradenstvo - Mgr. Anna Štofániková

Kvalifikačné vzdelávanie pre vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach - Bc. Mária Trávniková

Akadémia vzdelávania - anglický jazyk - Mgr. Margita Novákvá

Lyžiarsky inštruktorský kurz - Zlatica Miklošková, Bc. Mária Drutarovská, Mgr. Petra Milčevičová, PaedDr. Štefánia Brajerčíková, Mgr. Mária Jenčová

Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove - PaedDr. Štefánia Brajerčíková, Mgr. Miriam Matisovská

Vysokoškolské pedagogické

Predškolská a elementárna pedagogika - Zlatica Miklošková

Doplnkové pedagogické štúdium - Bc. Mária Drutarovská, Bc. Mária Trávniková

Adaptačné vzdelávanie - Mgr. Ľudmila Daráková, Bc. Mária Drutarovská

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška  
2.kvalifikačná skúška  
štúdium školského manažmentu 1
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické33
vysokoškolské nepedagogické  

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V matematickej olympiáde v kategórii MOZ 9 sme získali 1. a 6. miesto v okresnom kole. V kategórii MOZ 5 sme získali 1. miesto. Druhý zúčastnený žiak sa umiestnil na 5. mieste, nebol však úspešným riešiteľom.

Žiaci školy sa počas školského roka zapojili do mnohých súťaží, olympiád, projektov i zberov. Dosiahli sme prvenstvo v rámci slovenských škôl v projektovej súťaži rakúskej asociácie učiteľov chémie s názvom Chémia pre budúcnosť a získali sme špeciálnu cenu poroty. V súťaži RoboCup sme dosiahli takisto 1. miesto a päť našich žiakov sa zúčastnilo medzinárodného kola, ktoré sa konalo v Hefei v Číne počas letných prázdnin. Rovnako dôležité sú pre nás výsledky olympiád z jazykových i prírodovedných súťaží.

Žiaci sa zapájajú aj do súťaží v zbere papiera, gaštanov, bateriek, tetrapakov a hliníkových viečok, ktoré organizuje firma Milk Agro. Najlepší žiaci boli odmenení tabletom a spoločenskými hrami

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
MOZ9 221  
MOZ522   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola sa každý rok prezentuje na verejnosti rôznymi akciami - Program pre starých rodičov, Advent a zbierka pre Charitu, Vianočná akadémia a burza školských výrobkov, Čitateľský maratón v mestskej knižnici, vystúpenie počas Dní Sabinova a Vianočných trhov, Deň rodiny, Deň otvorených dverí, Prezentácia ročníkových prác, ... Program pre starých rodičov prebiehal v kmeňových triedach jednotlivých tried. Táto aktivita prebiehala iba na 1. stupni. Pre malý záujem o školský ples sa tento neuskutočnil. Deň otvorených dverí sme realizovali v nedeľu dopoludnia v škole, hoci sme začali divadelným predstavením v podaní žiakov školy. Ročníkové práce prezentovali žiaci 2. stupňa v rámci jednotlivých oblastí, ktoré boli určené na začiatku škoského roka. Prítomní boli pedagógovia školy, žiaci z rôznych tried, v menšom počte sa prišli na prezentácie pozrieť aj rodičia. Rodičom sa páčil Deň rodiny, ktorý sme tento rok zorganizovali na farme v Kamenici. Škola sa každoročne zapája do testovania žiakov - Komparo pre 4., 5., 6., 8. a 9. ročník. Zúčastňujeme sa takmer na všetkých aktivitách organizovaných mestom, ZUŠ, informačným centrom i mestskou knižnicou.

Rovnako sme zorganizovali veľa akcií pre žiakov školy - predovšetkým kurzy - plavecký, lyžiarsky, korčuliarsky, Škola v prírode, Noc v škole - žiakov sme už rozdelili do dvoch skupín - 1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník (pre druhý stupeň sa Noc v škole neuskutočnila z dôvodu malého záujmu), Imatrikulácia, Fašiangový karneval pre žiakov 1. stupňa (aj stretnutie v maskách a spoločné hry so škôlkarmi)a ples pre žiakov 2. stupňa, Deň detí (pre žiakov 2. stupňa tanečné dopoludnie v Košiciach), školské výlety, Čitateľský maratón, ... Počas Čitateľského maratónu môžu žiaci čítať knihy nielen v slovenčine, ale i v jazykoch, ktoré sa učia, ak si vyberú takúto knihu. Tematicky zameraný je Európsky deň jazykov, Deň Zeme, Deň mlieka. V novembri je jeden týždeň venovaný digitálnym zručnostiam, bezpečnej práci na internete a jeden týždeň protidrogovej výchove. Tradičná je aj súťaž o najkrajšiu veľkonočnú aj vianočnú kraslicu. Keďže výchova i vzdelávanie v škole sa nesú v kresťanskom duchu, žiaci sa počas Adventu i Pôstu zúčastňujú duchovnej obnovy a v týždni pred Zeleným štvrtkom i Krížovej cesty v kostole po triedach. Aj oslave sviatku sv. Jozefa - patróna našej školy - predchádza modlitba deviatnika. Ku Dňu Zeme patrí aj jarná brigáda. Všetky uskutočnené aktivity mali veľký ohlas u žiakov, preto ich budeme organizovať i naďalej a organizačné záležitosti budeme stále vylepšovať úmerne nadobudnutým skúsenostiam.

Výchovné koncerty a divadelné prestavenia:

- výchovný koncert ZUŠ

-

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé: Ovocie do škôl; Mliečny program pre školy,

B) Krátkodobé -

C) V školskom roku 2014/2015 boli školou vypracované projekty:

Národný projekt: Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

Škola sídli v centre mesta, čo je na jednej strane veľmi dobrá poloha, pretože žiaci sa rýchlo dostanú na krúžky a popoludňajšie aktivity, ktoré navštevujú mimo školy - prípadne ich teta vrátnička prevedie cez cestu. Na druhej strane po oboch stranách školy je pomerne hustá cestná premávka, čo je dosť nebezpečné. Žiadali sme Krajský inšpektorát o riešenie situácie znížením rýchlosti, zvýraznením prechodu, osadením značky Školská zóna - začiatok a koniec, ale nedostali sme zatiaľ žiadnu odpoveď. Oproti našej škole sídli aj ZUŠ, preto si myslíme, že aj v ich záujme by malo byť riešene tejto dopravnej situácie. V rámci projektu Obnov svoj dom, ktorý každoročne vyhlasuje Ministerstvo kultúry, sme žiadali finančné prostriedky na obnovu fasády na jednej strane budovy, avšak neúspešne. Škola má k dispozícii tie isté priestory ako pred rokom - sú nepostačujúce, ale zatiaľ sa nám nepodarilo kúpiť alebo získať do dlhodobého prenájmu ďalšie priestory pre školu. Chýbajú nám predovšetkým odborné učebne, laboratóriá, dielne na techniku, cvičná kuchynka. Škola nedisponuje veľkou telocvičňou, preto chlapci 8. a 9. ročníka absolvovali TEV v telocvični CZŠ sv. J. Krstiteľa po vzájomnej dohode s riaditeľkou školy. Žiaci nižších ročníkov cvičia v našej rozcvičovni, na evanjelickej záhrade alebo umelom trávniku. Pri peknom počasí prebiehali vyučovacie hodiny aj v altánku na nádvorí, ktorý popoludní využívajú žiaci navštevujúci ŠKD. Priestory školskej jedálne sú pekné, využívame ich aj na akcie školy - rodičovské združenia, kurzy, prednášky a iné podujatia. Keďže počet žiakov školy sa stále zvyšuje, každý rok dopĺňame triedy novým vybavením - lavicami, stoličkami, skrinkami, tabuľami, šatňovými skrinkami.

Škola nemá postačujúce vybavenie učebnými pomôckami, tie sa dokupujú v závislosti od finančných možností školy. V rámci projektov sa nám podarilo získať telocvičné náčinie, učebné pomôcky na vyučovanie chémie, programy i odborné publikácie v rámci projektu týkajúceho sa profesijnej orientácie žiakov i karierového poradenstva. Získali sme 2 notebooky za výhru v zbere tetrapakov aj sabi viečok. Pravidelne v menších množstvách dokupujeme knihy do učiteľskej i žiackej knižnice. Potrebné je dovybaviť geografiu i dejepis mapami, atlasy sme dokúpili. Chýbajú nám aj pomôcky na vyučovane fyziky a biológie.

Zriaďovateľ školy hľadá možnosti rozšírenia priestorov, aby sme mohli zriadiť predovšetkým odborné učebne, zatiaľ bez úspechu.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

- normatívne finančné prostriedky 319 643,- EUR

- nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy 4 307,- EUR

- sociálne znevýhodnené prostredie 342,- EUR

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

4 307,- EUR

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

Školné: 13 850,- EUR

ŠKD: 3 954,- EUR

Obedy: 26 788,- EUR

Krúžky: 1 126,- EUR

Triedny fond: 3 420,- EUR

Rodičovský príspevok: 1 542,- EUR

Lyžiarsky kurz: 6 183,- EUR

Plavecký: 1 218,- EUR

Škola v prírode: 3 365,- EUR

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Dotácia mesta: - SŠKD: 28 459,- EUR

- Súkromná školská výdajná jedáleň: 12 764,- EUR

Dotácia ÚPSVaR: §55/§5/NS/2014/ŠR - 1 793,04 EUR

4/XXI/2014/§54 - 8 217,72 EUR

68/§50a/NS/2012 - 1 445,32 EUR

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Výchova a vzdelávanie v škole vychádzajú z vízie a spracovanej koncepcie zriaďovateľa. V minulom školskom roku prebehlo výberové konanie na riaditeľa školy, na ktorom riaditeľ predložil novú, prepracovanú koncepciu školy. Rada školy zaujala súhlasné stanovisko s touto koncepciou. Stanovené ciele postupne plníme, prehodnocujeme a upravujeme v závislosti od zmien, týkajúcich sa podmienok fungovania školy - personálnych, priestorových, materiálnch, finančných, ...

Výchova i vzdelávanie sa nesú v kresťanskom duchu, vzťah medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi navzájom i žiakmi navzájom je dobrý. Pribúdajú nám žiaci zdravotne znevýhodnení, cítime potrebu školského psychológa i špeciálneho pedagóga, a tiež asistentov učiteľov, ktorí by pomáhali učiteľom v triedach s dvoma a viac zdravotne znevýhodnenými žiakmi. Čo sa týka personálneho zabezpečenia, kolektív pedagógov na 1. i 2. stupni sa ešte stále formuje. 1. stupeň je už pomerne stály, Stále však riešime prírodovedné predmety na 2. stupni - predovšetkým fyziku a tiež techniku. Škola tiež potrebuje ďalšieho kvalitného učiteľa Anglického jazyka. Je nám ľúto, že sa práve v týchto predmetoch učitelia menia každý školský rok, niekedy aj počas školského roka, čo je zapríčinené nespokojnosťou vedenia s vyučovaním týchto predmetov.

Ciele, ktoré sa týkajú materiálneho zabezpečenia školy, sa napĺňajú postupne vzhľadom k finančným možnostiam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Škola dosahuje veľmi dobré výsledky vo všetkých predmetoch, čo žiaci preukazujú účasťou a výsledkami na predmetových olympiádach i ďalších súťažiach. Minulý školský rok sme dosiahli veľmi dobré výsledky v informatických súťažiach a prírodovedných súťažiach. Po výchovnej stránke sme neriešili žiaden závažný problém, nebola udelená znížená známka zo správania.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Na škole nepracuje špeciálny pedagóg, logopéd ani školský psychológ, čo je z pohľadu vedenia dosť veľký nedostatok, pretože každý rok pribúdajú deti zdravotne znevýhodnené. V prešovskom kraji je však veľmi málo logopédov a nie sú ani možnosti rozširujúceho štúdia pre pedagógov. Chýbajú nám tiež asistenti učiteľa, ktorí by pomáhali vyučujúcemu v triedach, kde sú dvaja a viac žiakov zdravotne znevýhodnených. Ministerstvo školstva nám asistentov neschválilo a škola nemá finančné prostriedky na ich zabezpečenie. Rovnako vyučovanie predmetu Technika je problematické, pretože škola nedisponuje žiadnymi voľnými priestormi, kde by mohla byť zriadená dielňa, preto aj učebné osnovy tohto predmetu sú upravené na podmienky školy a preto sa aj žiaci 5. ročníka na tomto predmete delili na 2 skupiny.

Návrh opatrení:

- požiadavka na ministerstvo o schválenie asistentov

- ďalšie vzdelávanie učiteľov

- dohodnutie spolupráce s logopédom, školským psychológom a špeciálnym pedagógom, pokiaľ si nezabezpečíme vlastný kvalifikovaný a kvalitný personál

- riešiť priestory pre odborné učebne - dielne:

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Všetci naši žiaci, ktorí ukončili 9. ročník, boli prijatí na školy, ktoré si vybrali. 5 žiaci na gymnázia, z nich dvaja na bilingválne, jeden žiak na strednú odbornú školu a jeden na stredné SOU.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Žiaci trávia dopoludnie i popoludnie v čistom, zrekonštruovanom prostredí. Pri zostavovaní rozvrhu vyučovacieho procesu i krúžkovej činnosti sa dodržiavajú všetky psychohygienické predpisy. Žiaci 3. a 4. ročníka majú po 5. vyučovacej hodine obedňajšiu prestávku a až potom pokračujú 6. vyučovacou hodinou. Rodičia nesúhlasia s nultými hodinami telesnej výchovy, avšak nebolo možné zostaviť rozvrh ináč, pretože telesnú výchovu učí iba jeden telocvikár a na 2. stupni sa spájajú žiaci dvoch ročníkov, pričom sa delia na chlapcov a dievčatá

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V rámci voľného času ponúkame svojim žiakom, ale i žiakom z iných škôl rôzne popoludňajšie krúžky, ktoré sú spoplatnené v závislosti od toho, či nám žiak odovzdá alebo neodovzdá vzdelávací poukaz. Zborový spev, dramatický krúžok, programovanie aj náprava čítanie metódou SFUMATO boli minulý školský rok poskytované zdarma. Práca v ostatných krúžkoch bola podmienená záujmom žiakov - z ekonomického hľadiska pedagogická rada rozhodla, že krúžky budú pracovať pri minimálnom počte žiakov 6.


Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk - príprava na olympiádu1 Mgr. Eva Baronová
Dramatický krúžok10 Mgr. Juliána Ondášová
Futbal 12 Mgr. Jozef Červeňák
Chemicko-biologický krúžok 113 Mgr. Ľudmila Daráková
Chemicko-biologický krúžok 217 Mgr. Ľudmila Daráková
Internetová kaviareň - Študovňa29 Mgr. Mária Kolárčiková
Lego18 Mgr. Anna Štofániková
Lego210 Mgr. Anna Štofániková
Malý výskumník15 Lukáš Mikloško
Precvičme si gramatiku v NEJ8 Mgr. Ivana Hétharšiová
Skauting12 Mgr. Jozef Červeňák
ŠKD 129 Mgr. Mária Drutarovská
ŠKD 227 Mgr. Mária Trávniková
ŠKD 325 Bc. Annamária Antolová
Turistický krúžok11 Oliver Vafek
Tvorivé dielne14 Viktória Urdzíková
Vedenie domácnosti7 Mgr. Miriam Matisovská
Výtvarný krúžok10 Mgr. Miriam Matisovská
Zbor29 Mgr. Juliána Ondášová

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je dobrá, šola je otvorená novým nápadom, aktivitám zo strany rodičov. Stretávame sa na spoločnom septembrovom rodičovskom združení, ktoré je rozdelené zvlášť pre 1. aj pre 2. stupeň, pretože nemáme žiaden taký veľký priestor, kde by sme sa všetci zmestili. Neskôr sa stretávame na triednych aktívoch, prípadne individuálnych konzultáciách podľa potreby. Požiadavkou rodičov bolo odpustiť žiakom 9. ročníka písanie ročníkových prác, aby sa mohli intenzívnejšie pripravovať na monitor 9. Pedagógovia školy nesúhlasili s ich návrhom, ale keďže väčšina rodičov bola za, upustili sme od písania ročníkových prác žiakov v 9. ročníku. Rovnako sme nepresadili povinne voliteľné predmety - dramatická výchova, zbor, programovanie, tvorivé písanie, rétorika, tvorivé dielne. Ostal iba zbor, dramatický krúžok a programovanie, avšak iba formou krúžku. Organizujeme akcie spoločné pre deti, rodičov i zamestnancov školy - Program pre starých rodičov, Deň otvorených dveí, Deň rodiny, školský ples. Rodičia sú veľmi ochotní a ponúkajú pomoc pri organizovaní našich akcií. Pomáhajú nám aj finančne - zakúpili nám školský program Baltík, prispievajú darčekmi na Deň detí, preplatením cestovného na výlety, finančnou čiastkou na poznávací zájazd do Viedne pre našich nemčinárov...

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola spolupracuje s mnohými inštitúciami, ktoré pôsobia v meste Sabinov a zapájame sa takmer do všetkých aktivít, ktoré tieto inštitúcie organizujú - Klub seniorov, Domov dôchodcov, Charita, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, Mestská knižnica. Spolupracujeme aj so všetkými škôlkami s materskými škôlkami - na Ulici 17. novembra a na Švermovej ulici intenzívnejšie - deti prichádzajú aj do školy a trávia tu s prvákmi spoločné hodiny čítania, písania, matematiky, anglického jazka, telesnej i výtvarnej výchovy. So škôlkou na Ulici 9. mája máme dohodnuté iba 2 podujatia . Fašiangy a vystúpenie detí z dramatického krúžku. Rovnako sa zúčastňujeme akcií, ktoré organizuje mesto - vyzdobenie si svojho vianočného stromčeka, ktoré mesto zabezpečuje všetkým školám, program na sv. Mikuláša a počas Vianočných trhov, program počas Dní mesta Sabinov. Organizujeme jarné upratovanie, kde naši starší žiaci pravidelne upratujú lesopark Šanec, mladší žiaci evanjelickú záhradu. Pedagogický dozor však dáva na zváženie, či je vhodné, aby žiaci chodili upratovať lesopark Šanec, pretože tam pricháchádzajú do kontaktu s injekčnými striekačkami, sexuálnymi pomôckami, výkalmi a teda v ďalšom školskom roku budeme miesto jarného upratovania konzultovať so zástupcami mesta. Zúčastňujeme sa výchovného koncertu, ktorý organizuje ZUŠ, V rámci spolupráce s mestskou knižnicou chodievame do knižnice na rôzne besedy, zúčastňujeme sa Čitateľského maratónu, informujeme žiakov o rôznych aktivitách knižnice.

Záver

Vypracoval: Mgr. Silvia Urdzíková

V Sabinove, 29. septembra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 3. 10. 2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy s predloženou správou o výchovno-vzdelávacej činnosti súhlasí.

Mgr. Miriam Matisovská, predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Schválené zriaďovateľom školy.

Sabinov, 29. 9. 2017

Mg. Silvia Urdzíková, zriaďovateľ školy