Navigácia

Pre prihlasených

Navigácia

Organizácia školského roka  Plán práce školy Na návšteve u nás Náš tím Poplatky Kontakty

Škola

Poplatky

   Poplatky na účet školy SK6809000000000505663950, alebo poštovou       poukážkou

Záloha na kľúč (len 1.ročník a noví žiaci) 10 €/rok 1. septembrový týždeň
Pomôcky podľa ročníka koniec septembra
Príspevok na vzdelávanie (druhý, tretí súrodenec) 15 (7,4 €/mesiac) do 25.v mesiaci, (september do 15.9.)
Obed 26 €/mesiac do 25. v predchádzajúcom mesiaci
Desiata  5 €/mesiac do 25. v predchádzajúcom mesiaci
Olovrant  5 €/mesiac do 25. v predchádzajúcom mesiaci
Rodičovský príspevok (RP) (druhý, treti súrodenec)

10 (5,3) €/raz ročne

koniec októbra
Triedny fond I.polrok 10 € koniec septembra
Triedny fond IL.polrok 10 € koniec februára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      I. PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE

     1. Príspevok na vzdelávanie vo výške 15 eur na prvé dieťa, ktoré začalo navštevovať SZŠ                                                      v školskom roku 2016/2017 uhrádza zákonný zástupca žiaka:

         a) v mesačných splátkach        15 eur/mesiac        (vždy do 25. dňa – mesiac vopred)

         b) v polročných splátkach        75 eur/polrok         (do 25. 8. - za 1. polrok, do 25. 1. - za 2. polrok)

         c) v ročnej splátke                  150 eur/rok              (do 25. 8.)

     2.Výška príspevku na druhé, tretie a každé ďalšie dieťa sa vypočítava vždy podľa najstaršieho súrodenca (ak              najstarší súrodenec platí 10 € mesačne, tak výška na druhé dieťa je 5 €, na tretie a každé ďalšie 3 €; ak                      najstarší súrodenec platí 15 € mesačne, tak výška na druhé dieťa je 7 €, na tretie a každé ďalšie 4 €). 

 Všetky platby, ktoré sú uvedené vyššie sa posielajú na účet školy, žiaden zamestnanec školy nepríjme danú  sumu v hotovosti.

      Za krúžky a ŠKD sa platí zvlášť, t.j. žiak, ktorý chodí na krúžky a navštevuje ŠKD, platí dvakrát.

Školský klub deti  
Ranné schádzanie 2 €/mesiac
Ak je žiak v ŠKD do 15:00 5 €/mesiac
Ak je žiak v ŠKD po 15:00 a do 18:30 7 €/mesiac

 

    Krúžky

    Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz (VP), 1 krúžok navštevuje zadarmo, za viac krúžkov platí 7 eur na                 mesiac.

VP + 1k  0 €/mesiac
VP + 2k (3k, 4k, 5k) 7 €/mesiac
Ak žiak škole neodovzdá vzdelávací poukaz, za 1 a viac krúžkov platí 10 €/mesiac
0 VP + 1k (2k,3k,4k,...) 10 €/mesiac

 

   Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci. Do konca septembra je   

   možné  upraviť  prihlášku a rozvrh krúžkov.

     Ak sa žiak nezúčastní krúžku je potrebné napísať ospravedlnenku, ktorú odvzdá vedúcemu krúžku.

Počet návštev: 3454356