• Poplatky na účet školy SK6809000000000505663950, alebo poštovou poukážkou

    Záloha na kľúč (len 1.ročník a noví žiaci) 10 €/rok    1. septembrový týždeň
    Pomôcky podľa ročníka     koniec septembra
    Príspevok na vzdelávanie (druhý, tretí súrodenec) 15 (7,4 €/mesiac) do 25.v mesiaci, (september   do 15.9.)
    Obed 26 €/mesiac do 25. v predchádzajúcom mesiaci
    Desiata  5 €/mesiac do 25. v predchádzajúcom mesiaci
    Olovrant  5 €/mesiac do 25. v predchádzajúcom mesiaci
    Rodičovský príspevok (RP) (druhý, treti súrodenec)

    10 (5,3) €/raz ročne

    koniec októbra
    Triedny fond I.polrok 10 € koniec septembra
    Triedny fond IL.polrok 10 € koniec februára

     

     

     

      

     

     

     

     

     

     

     

                                                                               I. PRÍSPEVOK NA VZDELÁVANIE

         1. Príspevok na vzdelávanie vo výške 15 eur na prvé dieťa, ktoré začalo navštevovať SZŠ v školskom roku 2018/2019 uhrádza zákonný zástupca žiaka:

             a) v mesačných splátkach        15 eur/mesiac        (vždy do 25. dňa – mesiac vopred)

             b) v polročných splátkach        75 eur/polrok         (do 25. 8. - za 1. polrok, do 25. 1. - za 2. polrok)

             c) v ročnej splátke                     150 eur/rok             (do 25. 8.)

         2.Výška príspevku na druhé, tretie a každé ďalšie dieťa sa vypočítava vždy podľa najstaršieho súrodenca (ak najstarší   súrodenec platí 10 € mesačne, tak výška na druhé dieťa je 5 €, na tretie a každé ďalšie 3 €; ak  najstarší súrodenec platí 15 € mesačne, tak výška na druhé dieťa je 7 €, na tretie a každé ďalšie 4 €). 

     Všetky platby, ktoré sú uvedené vyššie sa posielajú na účet školy, žiaden zamestnanec školy nepríjme danú  sumu v hotovosti.

          Za krúžky a ŠKD sa platí zvlášť, t.j. žiak, ktorý chodí na krúžky a navštevuje ŠKD, platí dvakrát.

    Školský klub detí

    Ranné schádzanie

    2 €/mesiac

    Ak je žiak v ŠKD do 15:00

    5 €/mesiac

    Ak je žiak v ŠKD po 15:00 a do 18:30

    7 €/mesiac

     

     

     

    Krúžky

     Ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz (VP), 1 krúžok navštevuje zadarmo, za viac krúžkov platí 7 eur na mesiac.

    VP + 1k 

    0 €/mesiac

    VP + 2k (3k, 4k, 5k)

    7 €/mesiac

    Ak žiak škole neodovzdá vzdelávací poukaz, za 1 a viac krúžkov platí

    10 €/mesiac

    0 VP + 1k (2k,3k,4k,...)

    10 €/mesiac

    Poplatok za krúžok je potrebné uhradiť do 25. v predchádzajúcom mesiaci. Do konca septembra je možné  upraviť  prihlášku a rozvrh krúžkov. Ak sa žiak nezúčastní krúžku je potrebné napísať ospravedlnenku, ktorú odovzdá vedúcemu krúžku.

   • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 16. 1. 2019